Uzpůsobení redakčního systému dle legislativy platné pro použití ve státní správě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uzpůsobení redakčního systému dle legislativy platné pro použití ve státní správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš cs
dc.contributor.author Russek, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:52:54Z
dc.date.available 2010-07-18T05:52:54Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10542
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na tvorbu redakčního systému pro pouţití ve státní správě. Čtenář je seznámen s pravidly a metodikami pro tvorbu přístupných webových stránek a zákony definující jejich podobu. Během práce bude čtenář seznámen s výhody a důvody dodrţování pravidel přístupnosti a jejich následné testování. V praktické části je realizován informační systém zaloţený na redakčním systému Drupal, o kterém jsou čtenáři předloţeny cenné a uţitečné informace. cs
dc.format 141 s., 6s příloh cs
dc.format.extent 3065821 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject accessibility en
dc.subject Drupal en
dc.subject content management system en
dc.subject state and public administration en
dc.subject přístupnost cs
dc.subject Drupal cs
dc.subject redakční systém cs
dc.subject státní a veřejná správa cs
dc.title Uzpůsobení redakčního systému dle legislativy platné pro použití ve státní správě cs
dc.title.alternative Adjusting the content management system according to the legislation applicable to use of government en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nešpor, Vladimír cs
dc.date.accepted 2009-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This work is focused on creating content management system for use in the state administration. The reader is familiar with the rules and methodologies for creating accessible web pages and laws defining their form. During the work the reader will be aware of the advantages and reasons for compliance with the rules of accessibility and their subsequent testing. In the practical part is made of information system based on editorial system Drupal, which readers are presented valuable and useful information. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12461
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
russek_2009_dp.pdfBlocked 2.923Mb PDF View/Open
russek_2009_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
russek_2009_op.doc 267.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account