Problematika obouvání žen v průběhu těhotenství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika obouvání žen v průběhu těhotenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváček, Petr cs
dc.contributor.author Gajewski, Robert cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:07:44Z
dc.date.available 2010-07-19T18:07:44Z
dc.date.issued 2010-01-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13064
dc.description.abstract Nemoci nohou jsou u žen četnější, než u mužů. Existující studie za hlavní příčinu považují hned několik faktorů, jako jsou anatomické odlišnosti, biomechanické vlivy, poškození přičítané špatné konstrukci obuvi a konec konců i vlivu těhotenství. V průběhu těhotenství probíhají významné změny ve struktuře a funkčnosti lidského těla, které jsou nutné pro zdravý vývoj plodu. Hodně z těchto změn, včetně zvýšení hmotnosti, změny spinálních křivek (díky posunu těžiště těla) přispívají k charakteristickým změnám v postoji a chůzi těhotných žen. V odborné literatuře můžeme pozorovat zvyšující se počet důkazů dosvědčujících, že v těhotenství dochází ke změnám stability periferních kloubů. Pravděpodobně následkem ztráty kompaktnosti vazů. Nicméně samotné těhotenství představuje spoustu somatických změn ženské nohy, včetně otékání nohou, poklesem nožní klenby a všeobecně bolesti způsobené diskomfortem. Existuje ale relativně málo studií zaměřených na nohy žen v průběhu těhotenství. Jako nejčastější připomínku uvádí ženy v době těhotenství (pocit) prodloužení nohy. Tento problém obvykle odezní po porodu. Jiní autoři zmiňují existenci trvalého prodloužení nohou po těhotenství. V biomechanice je poměrně často řešena problematika změn pohybových charakteristik v průběhu těhotenství, ale jen málo studií bylo zaměřeno na problematiku nohou. Nicméně nepodařilo se najít dokument sledující změny na nohách žen v průběhu těhotenství a v období po porodu. Z tohoto důvodu je základním cílem práce popsat změny v chůzi a chování nohou žen v průběhu těhotenství a v období po porodu zaměřené na změny rozměrů nohou, popsat případné nevratné změny z pohledu biomechaniky a změny rozměrů nohou, stanovit faktory které předurčují vývoj nevratných změn z morfologického pohledu. Studie byla provedena na skupině třiceti tři těhotných žen prvorodiček. Každá žena zahrnutá do souboru se účastnila experimentů třikrát v průběhu těhotenství a jednou po dvou měsících po porodu. Měření plantárního tlaku nohou bylo měřeno na zařízení (EMED SF, Novel GmbH, Mnichov) kapacitních senzorů s přesností 4 senzory/cm?. Paralelně byly měřeny nohy probandek (délka, šířka, obvod v místě methatarsopfalangeálního skloubení) z důvodů zjištění rozměrových změn nohou. Získané výsledky potvrdily, že těhotenství může ovlivnit trvale morfologii a způsobit funkční změny nohy. Nicméně tyto změny jsou relativně mírné, ale část z nich (zvláště změny velikosti nohou) mohou být ženami vnímatelné. Změny plantárních tlaků, ačkoliv jsou prakticky nepostřehnutelné, mohou být později odpovědné za častý výskyt deformit na nohách žen. Nicméně několik komponent přidávaných do obuvi (vložky, profilované stélky) mohou být pro ženy v době těhotenství prospěšné. cs
dc.format cs
dc.format.extent cs
dc.format.mimetype cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Těhotenství cs
dc.subject deformity nohou cs
dc.subject speciální obuv cs
dc.subject biomechanika cs
dc.subject Pregnancy en
dc.subject foot deformities en
dc.subject special footwear en
dc.subject biomechanics en
dc.title Problematika obouvání žen v průběhu těhotenství cs
dc.title.alternative Problematic of footwear for pregnant women en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2010-02-16 cs
dc.description.abstract-translated Foot disorders are more prevalent in women than in men. Existing studies, as the principal cause of foot disorders seen in females, have implicated such factors as anatomy, biomechanics, harmful effects of poorly designed shoes and pregnancy. Pregnancy triggers considerable modifications in the structure and function of the human body to allow normal development and parturition of the foetus. Many of these changes, including weight gain and alterations in spinal alignment (due to shift of a woman's center of gravity) contribute to the characteristic posture and gait associated with pregnant females. There is growing evidence to suggest that pregnancy alters the stability of peripheral joints, possibly through a loss of ligament integrity. Moreover, pregnancy presents a host of physical changes in a woman's foot, including swelling, "flat feet" and general pain and discomfort. Some women experience foot problems in pregnancy. The most common complaint reported by women is that their feet become larger during pregnancy. This usually subsides after the birth. But some do report a permanent increase in foot size. It is a common subjective observation that the pattern of gait is altered during pregnancy but surprisingly few studies have been conducted to investigate the biomechanics of gravidas. Moreover, there is no (at least I did not find) documented research following the gait pattern of gravidas which covers an entire period of pregnancy and postpartum. Therefore, the objectives of this work were to: document gait changes during pregnancy and postpartum, investigate dimensional changes of the feet, identify possible residual changes in biomechanics and dimensions of the women's feet, identify factors which predispose to the development of residual changes in morphology. Thirty-three pregnant women, primigravida only were included in this study. Subjects were tested at least three times during gestation and retested in the 2 month after delivery at earliest. Data collection of plantar loading parameters was performed with a capacitive pressure distribution platform with resolution of 4 sensors/cm2 (EMED SF, Novel GmbH, Muenchen). Simultaneously there were made measurements of the feet (length, width, ball and instep girth) to asses dimensional changes of the feet. Obtained results confirm that pregnancy may affect permanently morphology and function of the feet. Although these changes are relatively mild but part of them (especially changes in foot size) may be noticeable by women. Changes in plantar loading parameters, although practically imperceptible by women, may be potentially responsible for higher prevalence of foot deformities seen in females. Moreover, several elements added to the standard footwear (insoles) may be profitable for pregnant women. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/217 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14648
dc.date.assigned 2003-09-01 cs


Files in this item

Files Size Format View
gajewski_2010_vp.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open
gajewski_2010_op.zip 433.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account