Kolektívní investování po vstupu Slovenské republiky do Evropské Unie.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kolektívní investování po vstupu Slovenské republiky do Evropské Unie.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čižmárik, Pavol cs
dc.contributor.author Patráš, Peter cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:04:21Z
dc.date.available 2010-07-13T18:04:21Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1392
dc.description.abstract PATRÁŠ Peter: Kolektívne investovanie po vstupe Slovenskej republiky do Európskej Únie. Diplomová práca. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky. Ústav managementu. 2006. Vedúci: Ing. Pavol Čižmárik. Cieľom a objektom skúmania diplomovej práce je kolektívne investovanie v SR z pohľadu legislatívneho ako aj praktického dopadu v súvislosti so vstu-pom Slovenskej republiky do Európskej únie, pričom sa zameriava na seg-ment podielových fondov, a súčasne navrhuje spôsob zlúčenia otvorených podielových fondov, ktorý je nevyhnutný v súvislosti so vstupom SR do Eu-rópskej menovej únie. V teoretickej časti diplomovej práce sa venujem vývoju kolektívnej formy investovania vo svete a v SR, vymedzujem teoretické východiská, charakte-rizujem formy investovania, druhy a typy investičných fondov, ktoré sú bež-né v SR a vo svete. Zaoberám sa členením podielových fondov z hľadiska slovenskej právnej úpravy a typológiou otvorených podielových fondov, hodnotím riziká investovania a popisujem metódy hodnotenia fondov. S využitím metódy komparácie analyzujem štruktúru slovenského fondového trhu v porovnaní s krajinami Európy. V praktickej časti analyzujem podstatné zmeny, ktoré priniesol nový zákon o kolektívnom investovaní v súvislosti s implementáciou európskych direk-tív na právny poriadok Slovenskej republiky. Poukazujem na výhody a nevýhody kolektívneho investovania a hodnotím vplyv nového zákona o dani z príjmov na zdaňovanie výnosov z podielových fondov. V ďalšej časti vychádzajúc z analýzy súčasného legislatívneho rámca kolektívneho investovania navrhujem jeden z možných scenárov zlúčenia otvorených po-dielových fondov, ktoré bude nevyhnutné po prijatí jednotnej európskej me-ny v SR. V závere hodnotím budúce výhody a nevýhody plynúce zo zlúče-nia podielových fondov po vstupe SR do eurozóny. Predpokladám, že diplomová práca bude prínosom pre správcovské spoločnosti k bezproblémového zvládnutiu zlúčenia podielových fondov v čase z cs
dc.format 112 cs
dc.format.extent 6440929 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Analýza. Európska únia. Euro. Investor. Kolektívne investovanie. Otvorené podielové fondy. Poplatok. Riziko. Správcovská spoločnosť. Slovenská asociácia správcovských spoločností. Výnos. Výkonnosť. Zlúčenie cs
dc.subject European Union. Euro. Investor. Collective investing. Open profilfunds. Fee. Risk. Administration Company. Slovak Association of Administration Companies. Return. Efficiency. Mergence en
dc.title Kolektívní investování po vstupu Slovenské republiky do Evropské Unie. cs
dc.title.alternative Collective investments in Slovak Republic after joining the EU en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kameníková, Blanka cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated Peter Patráš: Collective investing after the admission of Slovak Republic to European Union. Thesis. University of Tomáš Baťa in Zlín. Faculty of Ma-nagement and Economics. Institution of Management. Superviser : Ing. Pa-vol Čižmárik. The aim and object of the inquiry of this thesis is collective investing in SR from the legislative viewpoint, as well as from the viewpoint of practical impact in contingency with the admission of Slovak Republic to European Union. At the same time it focuses on the segment of profilfunds, and con-currently it suggests the manner of mergence of open profilfunds that is i-nevitable in contingency with the admission of SR to European Monetary Union. In the theoretical section of this thesis I attend to a development of the col-lective form of investing in the world and SR, determine theoretical basis, characterise forms of investing and kinds and types of investment funds, which are current in the world. I deal with a classification of profilfunds from the viewpoint of Slovak le-gislative format, and a typology of open profilfunds, I evaluate risks of in-vesting and describe the methods of assessment of profilfunds. Using the method of comparing I analyse the structure of Slovak fund market in com-parison with other countries of Europe. In the practical section I analyse the essential changes that were brought by the new law of collective investing in contingency with the implementation of the European directives to the legal order of Slovak Republic. I mention pros and cons of collective investing and evaluate the influence of the new law of income tax on taxing of returns from profilfunds. In the next section emanating from the analysis of the current legislative frame of the collective investing I present one of the possible script of mergence of open profilfunds that will be inevitable after the admission of the single Eu-ropean currency. In conclusion I evaluate future pros and cons resulting from the mergence of profilfunds en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3957
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
patráš_2006_dp.pdfBlocked 6.142Mb PDF View/Open
patráš_2006_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
patráš_2006_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account