Organizační kultura a dlouhodobá efektivnost organizací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Organizační kultura a dlouhodobá efektivnost organizací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Ershova, Maria
dc.date.accessioned 2012-03-10T15:24:10Z
dc.date.available 2012-03-10T15:24:10Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17342
dc.description.abstract Až doposud byla většina výzkumu na téma dlouhodobé efektivnosti provedena pomocí ziskových organizací, opomínaje organizace, které žijí nejdéle - neziskové organizace, jako jsou církve, divadla a vysoké školy. Tato disertační práce si klade za cíl tuto konkrétní oblast na základě stávajícího výzkumu rozšířit. Hlavní otázkou výzkumu je, jaký druh organizační kultury umožňuje organizacím, aby byly efektivní v dlouhodobém horizontu. S využitím nástroje posouzení organizační kultury, kvalitativních pohovorů a kvalitativní obsahové analýzy, zkoumala disertační práce organizační kulturu různých ziskových a neziskových organizací: tři křesťanské církve v České republice, na Slovensku a v Německu; dvě divadla v Rusku; a pět dlouhotrvajících mezinárodních obchodních organizací. Výsledek výzkumu odhalil, že nejdůležitější faktory, které přispívají k dlouhodobé efektivnosti, jsou: (i) důraz a rovnováha mezi oběma přístupy založenými na hodnotách a cílech, (ii) vypracovaný a institucionalizovaný systém vzdělávání a (iii) etický přístup jak k vnějšímu tak vnitřnímu prostředí. Tato disertační práce má nesporný význam v oblasti řízení teorie i praxe. Přispívá k výzkumu role organizační kultury a dlouhodobé efektivnosti a navíc nabízí pohled na to, jak lze použít praktické důsledky zjištění pro ziskové i neziskové organizace. cs
dc.format.extent 1503554 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject dlouhodobá efektivnost cs
dc.subject tacitní znalost cs
dc.subject model soupeřících hodnot cs
dc.subject socializace cs
dc.subject školení zaměstnanců cs
dc.subject etika cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject organizational culture en
dc.subject long-term efficiency en
dc.subject tacit knowledge en
dc.subject Competing Values Framework en
dc.subject socialization en
dc.subject employee training en
dc.subject ethics en
dc.subject non-profit organizations en
dc.title Organizační kultura a dlouhodobá efektivnost organizací cs
dc.title.alternative Organizational Culture and Long-Term Efficiency of Organizations en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bláha, Jiří
dc.contributor.referee Mikuláštík, Milan
dc.date.accepted 2011-06-17
dc.description.abstract-translated So far, most of the research on the topic of long-term efficiency has been carried out on for-profit organizations, and therefore misses out on the organizations which have lived longest - the non-profit organizations such as churches, theaters, and universities. This doctoral work aims to expand upon the existing research in this particular field. In this respect, the main research question asked is what kind of organizational culture allows organizations to be efficient in the long run. With the use of the Organizational Culture Assessment Instrument, qualitative interviews, and qualitative content analysis, the doctoral work researched the organizational culture of various for-profit and non-profit organizations: three Christian churches in the Czech Republic, Slovakia, and Germany; two theaters in Russia; and five long-living international business organizations. As a result, this research revealed that the most important factors which contribute to long-term efficiency are: (i) an emphasis and balance between both values- and goals- based approaches, (ii) a developed and institutionalized system of training, and (iii) an ethical approach towards both the external and the internal environments. This doctoral work has definite significance in management theory and practice. It contributes to the research on the role of organizational culture and long-term efficiency in addition to offering insights on how the practical implications of the findings can be applied to both for-profit and non-profit organizations. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 22931
dc.date.assigned 2007-10-24


Files in this item

Files Size Format View
ershova_2011_dp.pdf 1.433Mb PDF View/Open
ershova_2011_vp.pdf 1.774Mb PDF View/Open
ershova_2011_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account