Analýza norem EÚ v podniku JANEK s.r.o. a možnosti financování jejich zavádění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza norem EÚ v podniku JANEK s.r.o. a možnosti financování jejich zavádění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří cs
dc.contributor.author Kopuncová, Jana cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:59:11Z
dc.date.available 2012-03-10T16:59:11Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17503
dc.description.abstract V mojej diplomovej práci sa budem venovať analýze euro noriem v podniku JANEK s.r.o. zo zameraním na ekologické poľnohospodárstvo a spôsobu financovania ich zavádzania. V rámci prvej časti práce, literárnej rešerši, bude objasnená úloha a podstata euro noriem, a ekologického poľnohospodárstva. Ako hlavný spôsob financovania zavádzania noriem v rámci ekologického poľnohospodárstva som zvolila dotácie z Európskej Únie, preto sa budem venovať i tomu, ako je možné takého dotácie čerpať a aké sú hlavné podmienky ich získavania. V praktickej časti práce budú zhrnuté všetky analýzy, ktoré musia byť uskutoč-nené pred realizáciou projektu vychádzajúce z podmienok pre získanie dotácie v rámci Eu-rópskej Únie. Výsledky analýz budú slúžiť ako podklad pre kvalitné spracovanie projektu zameraného na ekologické poľnohospodárstvo. V závere práce budú zhodnotené všetky prínosy pre podnik vyplývajúce z projektu. cs
dc.format 110 s. cs
dc.format.extent 5222457 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject európske normy cs
dc.subject ekologické poľnohospodárstvo cs
dc.subject európske fondy cs
dc.subject projekt cs
dc.subject projektová žiadosť cs
dc.subject udržateľnosť projektu cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject finančný plán cs
dc.subject European standards en
dc.subject organic farming en
dc.subject European funds en
dc.subject project en
dc.subject project application en
dc.subject project sustainability en
dc.subject market analysis en
dc.subject financial plan en
dc.title Analýza norem EÚ v podniku JANEK s.r.o. a možnosti financování jejich zavádění cs
dc.title.alternative Analyze of the European Norms in the firm JANEK s.r.o. and possibility of financing their implementation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Belás, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I will be devoted to analysis of the Euro standards in the company JANEK s.r.o. with focus on organic farming and funding for their implementation. In the first part, literature search, will be explain the role and essence of the Euro standards and organic farming principles. As the main method of financing of the implementation of standards in organic farming, I chose a grant from the European Union so I will be devoted how such grant can be drawn and what are the main conditions for obtaining them. In the practical work will be summarize all the analysis that must be made before the implementation of the project based on the conditions for obtaining grant within the European Union. Analysis results will serve as a basis for quality processing project for organic farming. In conclusion this work will be evaluated all the benefits to business arising from the project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21173
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kopuncová_2011_dp.pdf 4.980Mb PDF View/Open
kopuncová_2011_vp.pdf 953.7Kb PDF View/Open
kopuncová_2011_op.pdf 34.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account