Povrchové úpravy biomateriálů na bázi kolagenu pro medicinální aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Povrchové úpravy biomateriálů na bázi kolagenu pro medicinální aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sáha, Petr
dc.contributor.author López García, Jorge Andrés
dc.date.accessioned 2012-03-13T09:06:11Z
dc.date.available 2012-03-13T09:06:11Z
dc.date.issued 2012-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18565
dc.description.abstract Výzkum v oblasti biomateriálů zaujímá čím dál větší důležitost s ohledem na jeho aplikace v medicíně jako např. u kloubních náhrad, kochleárních implantátů, srdeční chlopně, čočky, zubní fixaci a tkáňovém inženýrství. V této souvislosti je tkáňové inženýrství interdisciplinární oblastí a výzvou k uspokojení požadavků, jako např. při léčbě kožních poranění, regeneraci nervových tkání nebo transplantaci orgánů. Příprava buněčných systémů na polymerních scafoldech je jednou z nejpoužívanějších technik ve tkáňovém inženýrství, přesto že existuje několik postupů k dosažení obdobných cílů. Tato technika je založena na interakci substrátu se specifickou skupinou lidských buněk. Tento scafold by měl přirozeně vykazovat vynikající biokompatibilitu, řízenou biodegradabilitu a taktéž by měl být schopen absorbovat tělní tekutiny potřebné pro transport živin. Měl by také vykazovat příslušné mechanické vlastnosti jako odolnost a ohebnost. Z těchto důvodů je jako počáteční materiál obvykle zvolen kolagen vzhledem k jeho poměrně vysokému zastoupení u živočichů, kde tvoří přibližně čtvrtinu množství bílkovin a hraje důležitou roli v mnoha biologických funkcích jako tvorba buněk, buněčná adheze a proliferace. Důležitou vlastností každého potenciálního substrátu je jeho interakce s buňkami a tato schopnost je selektivní na povrchu. Úprava plazmatem je v tomto ohledu poměrně účinná a levná metoda, která spočívá v úpravě tenké povrchové vrstvy aniž by došlo ke změně celkových vlastností. Nadto, techniky založené na úpravě v plazmatu jsou ekologicky šetrné. Nicméně, vážným problémem při náhradě tkání je tvorba biofilmu způsobujícího infekci ošetřených oblastí. Tento problém se týká mnoha oblastí lékařství, zejména potom lékařských přístrojů, výrobků určených ke zdravotní péči, stomatologie, oblasti balení potravin a jejich skladování, hygienických pomůcek užívaných v domácnostech a veterinárního lékařství. V oblasti zdravotnictví jsou především nosokomiální infekce příčinou úmrtí nebo invalidity pacientů po celém světě. Infekce je tedy hrozba pro život a také navršuje náklady za léčbu. Účinným způsobem, jak vyřešit tento problém, je vyrobit materiály, které mohou být schopné inhibovat růst patogenních bakterií. To může být dosaženo včleněním antimikrobiální látky do materiálu, která musí mít vysokou schopnost zabíjet bakterie, ale zároveň vykazovat celkově nízkou toxicitu vůči buňkám v organizmu. S ohledem na důležitost a výrazný ekonomický vliv, který tato témata jak ve výzkumném tak každodenním životě představují, zahrnuje tato doktorská práce širokou rešerši o biomateriálech, povrchových analýzách, modifikacích a jejich pokroku v aplikacích tkáňového inženýrství. Mimoto je také podrobně rozebrána základní problematika současné medicíny v oblasti škodlivosti mikroorganismů potenciálně přítomných na implantátech. Výsledky tohoto výzkumu se snaží odkrýt poučné poznatky související s tkáňovými náhradami, úpravou plazmatem, antimikrobiálními biopolymery a růstem lidský tkáňových buněk. Tato disertační práce poskytuje schematický a stručný teoretický přehled doprovázený výsledky získanými z experimentální činnosti a závěrem, který veškeré poznatky sumarizuje. Nakonec, pro jakékoliv další informace jsou přiloženy plné verze publikovaných článků I-III. cs
dc.format 104
dc.format.extent 1624112 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Tkáňové inženýrství cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject úprava plazmatem cs
dc.subject antimikrobiální materiál cs
dc.subject růst buněk cs
dc.subject Tissue engineering en
dc.subject Collagen en
dc.subject Plasma treatment en
dc.subject Antimicrobial material en
dc.subject Cell growth en
dc.title Povrchové úpravy biomateriálů na bázi kolagenu pro medicinální aplikace cs
dc.title.alternative Surface Treatment of Collagen-based Biomaterials in Medical Applications en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2012-02-24
dc.description.abstract-translated Biomaterials science is an expanding area, which encompasses a wide range of medical knowledge including i.e. arthroplasty, cochlear implants, heart valves designing, lenses, dental fixation and tissue engineering. Within this context, tissue engineering is an interdisciplinary field prompted to satisfy requirements, such as skin/nerve regeneration and organ/tissue replacement. In vitro cell culture on polymer scaffolds is one of the adopted strategies for tissue creation. It consists in a specific cell line which is seeded onto a particular substrate. This scaffold should provide excellent biocompatibility, controllable biodegradability, appropriate mechanical strength, flexibility as well as the ability to absorb body fluids for nutrients delivery. Collagen certainly fulfils these demands, thereby it is often chosen as a starting material. Moreover, this protein is abundant in the animal kingdom and plays a vital role in biological functions, such as tissue formation, cell attachment and proliferation. An important feature of any potential substrate is its cell-material interaction. This property is surface-selective and intrinsically connected to surface attributes. In this regard, plasma treatment is an effective and economical surface modification technique, which possesses the advantage of materials thin film adjustment without affecting bulk properties. In addition, plasma-based technologies are environmentally friendly. Nonetheless, a serious difficulty in tissue replacement is biofilm formation, which is responsible for infections over the treated areas. It is indeed one of the most serious concerns for several areas, particularly medical devices, healthcare products, dentistry, food packaging and storage, household sanitation and veterinary. In the medical field, nosocomial infections are the foremost worldwide cause of death and disability, which constitutes a threat to patients' lives and high costs. An efficient way to thwart this problem is by means of materials able to inhibit the growth of pathogenic microorganisms. It may be attained by incorporating antimicrobial agents with high capacity of bacterial abatement that in turn must have a low toxicity against cells that are held on the substrate. In order to raise awareness of the importance and the high economic impacts that these topics have on science and daily life, this doctoral work embodies a broad review of biomaterials, surface science and their advances in the development of materials suitable for tissue engineering applications. Furthermore, it also delves into a fundamental issue in current medicine, the control of harmful microorganisms in medical implants. The findings of this research seek to enlighten topics related to tissue substitution, plasma treatment, antimicrobial biopolymers and human cell growth. This doctoral dissertation has a schematic and concise background followed by a synopsis of the obtained results and conclusions. Finally for any further information, the full-version of the framing papers I-III is included. en
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 24201
dc.date.assigned 2007-11-30


Files in this item

Files Size Format View
lópez garcía_2012_dp.pdf 1.548Mb PDF View/Open
lópez garcía_2012_vp.pdf 31.93Kb PDF View/Open
lópez garcía_2012_op.zip 247.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account