Řízení talentů a implementace v podmínkách středně velkých organizací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení talentů a implementace v podmínkách středně velkých organizací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Kravtsova, Valeriya Valerievna
dc.date.accessioned 2012-11-27T00:27:12Z
dc.date.available 2012-11-27T00:27:12Z
dc.date.issued 2006-10-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18603
dc.description.abstract Řízení lidských zdrojů je specifickou činností zabývající se řízením lidských zdrojů organizace. Nese zodpovědnost za upoutání pozornosti, výběr, školení, hodnocení a odměňování zaměstnanců, přičemž zároveň dohlíží na organizační vedení a kulturu a zabezpečuje soulad zaměstnání s pracovním právem [4] Řízení lidských zdrojů je produktem hnutí za lidské vztahy z počátku 20. století, kdy začali vědci dokumentovat způsoby, jak vytvářet obchodní hodnotu prostřednictvím strategického řízení pracovních sil. V této funkci zpočátku převládala transakční práce jako např. správa mezd a zaměstnaneckých výhod, ale v důsledku globalizace, konsolidace společnosti, technologického pokroku a dalšího výzkumu se nyní řízení lidských zdrojů zaměřuje na strategické iniciativy, jako jsou fúze a akvizice, řízení talentů, plánování nástupnictví, pracovní a pracovněprávní vztahy, rozmanitost a začlenění. Tato disertační práce poskytuje detailní údaje o původu a vývoji řízení talentů, a to prostřednictvím literární rešerše. Průzkum českých firem zabývající se proliferací a zavedením řízení talentů byl proveden s cílem "seznámení se" s výskytem a vlivem řízení talentů. Dále následovaly série rozhovorů, které blíže informují o klíčových otázkách samotného řízení talentů a jeho realizace. Provedené šetření aplikace řízení talentů ve středně velkých podnicích odhalilo nedostatek prosperující infrastruktury řízení talentů a implicitně také tendenci ke ztrátě talentů ze strany větších konkurentů. Výsledkem bylo vytvoření modelu implementace procesu řízení talentů ve středně velkých podnicích, založeného na prvcích modelů z větších firem a výhod středně velkého podniku. cs
dc.format 102
dc.format.extent 1507813 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject řízení talentů cs
dc.subject modely a pokyny cs
dc.subject středně velký podnik cs
dc.subject implementace řízení talentů cs
dc.subject Human Resource Management en
dc.subject Talent management en
dc.subject Models and Guidelines en
dc.subject Middle sized company en
dc.subject TM implementation en
dc.title Řízení talentů a implementace v podmínkách středně velkých organizací cs
dc.title.alternative Talent Management and Implementation to Middle Sized Companies en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bláha, Jiří
dc.contributor.referee Mikuláštík, Milan
dc.date.accepted 2012-04-27
dc.description.abstract-translated Human resource management (HRM) is the management of an organization's human resources. It is responsible for the attraction, selection, training, assessment and rewarding of employees, while also overseeing organizational leadership and culture, and ensuring compliance with employment and labor laws [4]. HRM is a product of the human relations movement of the early 20th century, when researchers began documenting ways of creating business value through the strategic management of the workforce. The function was initially dominated by transactional work such as payroll and benefits administration, but due to globalization, company consolidation, technological advancement, and further research, HRM now focuses on strategic initiatives like mergers and acquisitions, talent management, succession planning, industrial and labor relations, and diversity and inclusion. This dissertation details the origins and development of Talent management (TM) through a literature review. A survey of Czech companies regarding the proliferation and implementation of talent management has been conducted in order to get a "feel" of TM prevalence and impact. This was followed up by a series of interviews, which further inform the key issues with TM itself and as regards its implementation. The investigation of the application of TM in middle sized companies conducted, discovered the lack of prosperous TM infrastructure and implicitly vulnerability to losing talent to larger competitors. As a result the Model of the implementation of TM in middle sized company was created, based on the elements of models from larger companies and advantages of medium sized company. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 28142
dc.date.submitted 2012-02-07


Files in this item

Files Size Format View
kravtsova_2012_dp.pdf 1.437Mb PDF View/Open
kravtsova_2012_vp.pdf 1.141Mb PDF View/Open
kravtsova_2012_op.zip 22.11Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account