"Hry na hrdiny" jako podnět pro sociální pedagogiku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

"Hry na hrdiny" jako podnět pro sociální pedagogiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal cs
dc.contributor.author Stehlík, Stanislav cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T16:31:13Z
dc.date.available 2013-10-06T16:31:13Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20896
dc.description.abstract Budování imaginárních fantazijních identit bylo vždy v lidské historii považo-váno za součást dětství a dospívání. S rozvojem komunikačních technologií v kontextu ?společnosti volného času? (Keller J. Úvod do sociologie, Praha: Slon (2005) však tento fenomén dosáhl dříve nebývalé identity a rozšířil se i na starší vě-kové kategorie. V dnešní době existují formální i neformální sdružení a skupiny reprodukující realitu fantasy příběhů, ať už na online sítích, či fyzicky, kdy se setkávají na jejich bitevních setkáních, tzv. dřevárnách, desítky členů těchto společenstev různého věku, společenského postavení či pohlaví. V dnešní době také tento fenomén stále více proniká do České republiky, kdy se hráčské základny z původních několika členů rozrostly do množství několika desítek stále aktivních členů, a kdy zájem o podobné aktivity stále roste. Cílem mé bakalářské práce je být sondou do tohoto prostředí, pochopit chová-ní, postoje a názory osob z tohoto prostředí, jak vznikají a vyvíjejí se v čase. Hlavní zaměření práce bude na zjištění, jak jsou podobné akce organizovány a kým, zda vůbec a pokud ano, tak jaké formy hierarchie a nerovnosti mezi členy vznikají. Dále jaké hodnoty jsou v takovém prostředí ceněny a naopak jaké prohřešky postihovány. V neposlední řadě také budu chtít zjistit, do jaké míry se tento druh zábavy stává životním stylem a jak ovlivňuje ?civilní? život. cs
dc.format 89 s. (21 816 slov) cs
dc.format.extent 1575262 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject fantazijní identity cs
dc.subject "společnost volného času" cs
dc.subject hierarchie cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject imaginary fantasy indentity en
dc.subject "free time society" en
dc.subject hierarchy en
dc.subject life style en
dc.title "Hry na hrdiny" jako podnět pro sociální pedagogiku cs
dc.title.alternative "Role Playing Games" As an Initiative for Social Pedagogy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila cs
dc.date.accepted 2013-06-05 cs
dc.description.abstract-translated Building imaginary identity fantasy in human history has always been consi-dered a part of childhood and adolescence. With the development of communication technologies in the context of "free time" (Keller j. Introduction to sociology, Prague: Slon (2005), however, this phenomenon has reached a previously unprecedented identity and spread even to the older age category. Nowadays, there are formal and informal associations and groups that reproduce the reality of fantasy stories, whether they're on online networks, or physically, when they meet at their meetings, the so-called "battle. dřevárnách, dozens of members of these communities of different ages, social status, or sex. Nowadays also this phenomenon increasingly penetrates into the Czech Republic, where the player's base from the original number of members have grown in quantity several dozen are still active members, and when interested in similar activities continues to grow. The aim of my thesis is to be a probe into this environment, understand the be-haviors, attitudes and beliefs of the people in this environment, how they arise and evolve over time. The main focus of the work will be to determine how they are si-milar events organized, and by whom, if at all, and if so, what forms of hierarchy and inequality among members. Furthermore, what hodnosty in this environment are va-lued and subject to sanction. Last but not least I want to find out to what extent this kind of entertainment becomes a life style and how it affects the "civilian" life. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29040
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-04-23 cs


Files in this item

Files Size Format View
stehlík_2013_bp.pdf 1.502Mb PDF View/Open
stehlík_2013_vp.zip 15.85Kb Unknown View/Open
stehlík_2013_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account