Charakterizácia poly(fenylmetylsilylénu) vybranými metódami termickej analýzy.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakterizácia poly(fenylmetylsilylénu) vybranými metódami termickej analýzy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo cs
dc.contributor.author Šuly, Pavol cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T16:09:18Z
dc.date.available 2013-10-07T16:09:18Z
dc.date.issued 2012-02-10 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21932
dc.description.abstract Cieľom práce je tepelná charakterizácia vybraných polysilánov. V teoretickej časti sú uvedené obecné informácie o syntéze, vlastnostiach a degradácií polysilánov spolu s súhrnným prehľadom tepelnej charakterizácie polysilánov do súčasnosti. Experimentálna časť podáva výsledky dosiahnuté pomocou termogravimetrickej analýzy a diferenčnej skenovacej kalorimetrie na poly(fenylmetylsilylénu) a jeho kopolyméru poly(dimetylsilylénu-co-fenylmetylsilylénu). Fenomény pozorované pri konvenčnom ohrievacom móde boli bližšie objasnené pomocou vysoko-rozlišovacích termogravimetrických módov. Okrem štruktúrnej analýzy bol vyhodnotený vplyv čistiacej procedúry polymérov na kvalitu pripraveného materiálu. cs
dc.format 102 s. (+ 12 s. príloh) cs
dc.format.extent 2775684 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Polysilány cs
dc.subject poly cs
dc.subject fenylmetylsilylén cs
dc.subject TG cs
dc.subject DSC cs
dc.subject kopolyméry cs
dc.subject tepelná stabilita cs
dc.subject Polysilanes en
dc.subject poly en
dc.subject methylphenylsilylene en
dc.subject TG en
dc.subject DSC en
dc.subject copolymers en
dc.subject thermal stability en
dc.title Charakterizácia poly(fenylmetylsilylénu) vybranými metódami termickej analýzy. cs
dc.title.alternative Characterisation of Poly(methylphenysilylene) by Selected Methods of Thermal Analysis. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krejčí, Ondřej cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The aim of thesis is to provide thermal characterization of selected polysilanes. In the theo-retical part, general information about synthesis, properties and degradation of polysilanes are given together with a brief overview of thermal characterization on polysilanes achieved up to present date. In the experimental part, results obtained from termogravimetric analysis and differential scanning analysis of poly(methylphenylsilylene) and its related copolymer poly(dimethylsilylene-co- methylphenylsilylene) are discussed. Phenomena observed in conventional heating mode experiments were clarified in more detail by the use of high resolution thermogravimetric modes. Besides structural interpretations, the influ-ence of various polymer purification procedures on the quality of prepared materials was evaluated. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 27266
dc.date.submitted 2012-05-14 cs


Files in this item

Files Size Format View
šuly_2012_dp.pdf 2.647Mb PDF View/Open
šuly_2012_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
šuly_2012_op.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account