Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci nebezpečného odpadu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci nebezpečného odpadu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vondruška, Milan
dc.contributor.author Červinková, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:03:21Z
dc.date.available 2010-07-14T06:03:21Z
dc.date.issued 2005-12-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2334
dc.description.abstract Bylo provedeno srovnání řady průmyslově vyrábených asfaltových emulzí (AE) pro účely stabilizace/solidifikace (S/S) různých nebezpečných odpadů. Úspěšnost S/S byla vyhodnocována pomocí vyluhovacích testů a bylo dokázáno, že mezi jednotlivými asfaltovými emulzemi jsou diametrální rozdíly. Byla vyvinuta technologie vícenásobného přídavku AE k odpadu. Tato technologie se skládá z míchání odpadu s AE v jednom, dvou, třech nebo čtyřech krocích. Čím více kroků je použito, tím je dosaženo lepších výsledků - tím nižší je koncentrace polutantu ve výluhu. Zkoumáno bylo také dlouhodobé chování stabilizovaného odpadu v prostředí s různým pH. Navrhnut byl matematický model, který popisuje koncentraci polutantu ve výluhu závisející na druhé odmocnině času. Model a výsledky dlouhodobého vyluhovacího testu byly použity pro odhad množství uvolněného polutantu do životního prostredí. Experiment potvrdil, že je velmi důležité dbát na udržování pH úložiště. Pri dodržení této podmínky model ukazuje, že množství polutantu uvolněného do prostředí je zanedbatelné a stabilizovaný odpad může být dlouhodobě skládkován bez ohrožení životního prostredí. cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Stabilizace/solidifikace cs
dc.subject asfaltová emulze cs
dc.subject nebezpečný odpad cs
dc.subject dlouhodobý vyluhovací test cs
dc.subject matematický model cs
dc.subject Stabilization/solidification en
dc.subject asphalt emulsion en
dc.subject hazardous waste en
dc.subject long-term leaching test en
dc.subject mathematical model en
dc.title Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci nebezpečného odpadu cs
dc.title.alternative Research of Asphalt Emulsion Application for Hazardous Waste Stabilization en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2006-03-01
dc.description.abstract-translated Comparison of different asphalt emulsions for stabilization/solidification (S/S) of different hazardous wastes was accomplished. Different industrial commercially produced asphalt emulsions (AE) were used for this study. Leaching tests proved the S/S efficiency for each AE; there are diametrical differences in S/S efficiency of individual asphalt emulsions. The technique of multiple application of AE to the waste was developed. It consisted of mixing the waste with AE in one, two, three or four steps. The more steps were used, the better results were achieved - the concentration of pollutants in leachates was lower. The long-term behavior of stabilized waste in the environment with different pH was investigated. A mathematical model describing the concentration of pollutant in the leachate depending on square root of time was designed. The model and the results of long-term leaching test were used for estimate of pollutant release to the environment. Experiments confirmed that it is necessary to pay attention to the pH of the waste disposal site. Under such circumstances the model shows that the pollutant release is not significant and hence there is minimum damage to the environment even long time after the stabilized waste disposal. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2898
dc.date.assigned 2003-09-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
červinková_2006_vp.doc 22Kb Microsoft Word View/Open
červinková_2006_op.zip 1.606Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account