Návrh strategického rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh strategického rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Kocmánková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:52:07Z
dc.date.available 2010-07-14T15:52:07Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2753
dc.description.abstract V diplomovej práci sa zaoberám návrhom strategického rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto. Práca pozostáva z dvoch základných častí, teoretickej a praktickej. Praktická časť je rozdelená na analytickú a projektovú. V teoretickej časti sú vymedzené teoretické východiská z oblasti regionálneho a mestského marketingu, regionálneho rozvoja, rozobraté sú základné programové dokumenty regionálneho rozvoja, marketingový mix, marketingové prostredie a strategické marketingové plánovanie. Nasleduje analytická časť, kde som rozobrala aktuálny stav Kysuckého Nového Mesta so zvláštnym prihliadnutím na oblasť cestovného ruchu a poznatky som súhrnne spracovala do SWOT analýzy. V náväznosti na analytickú, sa v projektovej časti zaoberám konkrétnym návrhom strategického rozvoja mesta a vypracovaním projektu z oblasti cestovného ruchu. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť takú stratégiu rozvoja, ktorá obyvateľom Kysuckého Nového Mesta môže zabezpečiť efektívne využitie všetkých možností a trvalý rozvoj mesta. Či sa to skutočne podarí, závisí len na nich. cs
dc.format 106 s., 4 s. príloh cs
dc.format.extent 1169208 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Regionálny marketing cs
dc.subject mestský marketing cs
dc.subject strategický rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject cestovný ruch cs
dc.subject projekt cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject časová implementácia cs
dc.subject Regional marketing en
dc.subject urban marketing en
dc.subject strategic development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject tourism en
dc.subject project en
dc.subject risk analysis en
dc.subject cost analysis en
dc.subject time implementation en
dc.title Návrh strategického rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto cs
dc.title.alternative Proposal for Strategic Development of the Kysucké Nové Mesto Town en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dostál, Vladimír
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a proposal for strategic development of Kysucké Nové Mesto town. The thesis consists of two parts - theoretical part and practical part. The practical part is divided into analytical part and project part. The theoretical part defines theoretical fundaments in the field of regional and urban marketing, regional development and discusses the basic programming documents for regional development, marketing mix, marketing environment and strategic marketing planning. It is followed by the analytical part discussing the current position of Kysucké Nové Mesto with special focus on tourism. The aggregate results were processed in a SWOT analysis. In relation to the analytical part, the project part deals with a specific proposal for strategic development of the city and elaboration of a project in the field of tourism. The objective of the thesis is to propose such development strategy that would be able to ensure efficient utilisation of all the capacities and sustainable development of the town for the people living in Kysucké Nové Mesto. The success depends only on these people. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6756
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kocmánková_2007_dp.pdf 1.115Mb PDF View/Open
kocmánková_2007_vp.doc 819Kb Microsoft Word View/Open
kocmánková_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account