[NEOBHÁJENO] Možnosti a meze systému sociální práce o týrané a zneužívané děti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Možnosti a meze systému sociální práce o týrané a zneužívané děti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonařová, Marcela
dc.contributor.author Konvicová, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:12Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29032
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi a mezemi systému sociální práce o týrané a zneužívané děti. Práce je rozdělená na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Hlavním cílem diplomové práce je popsat možnosti sociální práce o týrané a zneužívané děti a vystihnout také jejich meze. V rámci praktické části práce je pozornost zaměřena na kvalitativní výzkum, kde jsou informace získávány u orgánu sociálně právní ochrany dětí. V této práci se pozornost zaměřuje na vyhodnocení získaných poznatků zaměřených právě na zjištění možností a mezí této oblasti, ale také samotné práce sociálního pracovníka a její náročnosti. V praktické části jsou realizovány rozhovory s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ze zjištěných údajů vyplývá, že sociálně-právní ochrana dětí je v České republice nastavena správně, zejména zákony a další postupy. Přesto má tato práce své meze spočívající v pomalém jednání soudů, dlouhých lhůtách u rozsudků, omezenosti kapacit lůžek v azylových domech a dalších zařízeních a některé další problémové oblasti, které je nutné řešit.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pracovník cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject děti cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject možnosti cs
dc.subject meze cs
dc.subject Social worker en
dc.subject social work en
dc.subject children en
dc.subject syndrome CAN en
dc.subject help en
dc.subject options en
dc.subject limits en
dc.title [NEOBHÁJENO] Možnosti a meze systému sociální práce o týrané a zneužívané děti
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Possibilities and Limits of the System of Social Care for Battered and Abused Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-01-19
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the possibilities and the limits of social work for abused and neglected children. The thesis is divided into two parts theoretical and practical part. The main objective of the thesis is to describe the possibilities of social work for abused and neglected children and capture their limits. In the framework of the practical part of the thesis an attention is focused on qualitative research, where is the information obtained with the authority of the socio-legal protection of children. In the thesis there is attention focuses on the assessment of lessons learned focused on finding possibilities and the limits of this area, but also the work of a social workers and his or her performance. In the practical part there are carried out interviews with the staff of the authority for social and legal protection of children. From the recorded data indicate that the socio-legal protection of children in the Czech Republic what is set correctly, in particular, laws and other practices. However, this thesis has its limits inherent in the slow courts, long time negotiations for the judgments, the narrowness of the capacity of beds in shelters and other facilities and some other problem areas that need to be improved.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28985
dc.date.submitted 2014-08-29


Files in this item

Files Size Format View
konvicová_2011_dp.pdf 1.737Mb PDF View/Open
konvicová_2011_vp.doc 17.84Kb Microsoft Word View/Open
konvicová_2011_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account