Vliv modifikace částic na účinnost elektroreologických kapalin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv modifikace částic na účinnost elektroreologických kapalin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sáha, Petr
dc.contributor.author Belza, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:00:10Z
dc.date.available 2010-07-14T20:00:10Z
dc.date.issued 2007-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2924
dc.description.abstract Elektroreologický (ER) efekt je jev, který můžeme popsat jako rychlou, vratnou změnu struktury a reologických vlastností kapalin po aplikaci vnějšího elektrického pole. Tento efekt je ovlivněn složením ER kapaliny, která se skládá z kapalné kontinuální fáze, z tuhé disperzní fáze a přísad. Principem ER chování suspenze je změna struktury a elektroreologických vlastností (viskozita, prahové napětí, smykové moduly ) vlivem elektrického pole o vysoké intenzitě (kV.mm-1). Částice se polarizují a vytvářejí řetízky, což způsobuje zvyšování odporu vůči toku, tj. viskozity. Po vypnutí elektrického pole se částice vracejí do neuspořádaného stavu. Tyto kapaliny se řadí mezi tzv. inteligentní materiály a ačkoliv nabízí velký potenciál pro aplikaci v průmyslu (např. pro tlumiče, spojky, brzdy, stimulátory ) základní principy a hlavní problémy jako sedimentace, relativně nízká účinnost ER kapalin nebyly doposud zcela objasněny. Řešení těchto problémů by mohlo spočívat ve využití nanočástic jako disperzní fáze ER kapalin, které poskytují vyšší účinnost a stabilitu než doposud studované systémy. Předkládaná disertační práce se zabývá možnou aplikací nanočástic v ER suspenzích s cílem dosáhnout silného ER efektu. Byly připraveny nové účinnější ER systémy obsahující různě upravené (polyanilin, močovina) nanočástice (BaTiO3, silika), mikročástice (kopolymer glycidyl metakrylátu s etylen dimetakrylátem), a dále jejich ER efekt byl zvýšen přidáním malého množství polární přísady (N, N - dimethylformamid). Studie také zkoumá vlivy modifikace částic na electroreologické, viskoelastické, elektrické a dielektrické vlastnosti. Obecně lze říci, že povrchová úprava nanomateriálů zlepšuje polarizovatelnost a do značné míry ovlivňuje intenzitu elektroreologického efektu. cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Elektroreologie cs
dc.subject nanočástice cs
dc.subject dielektrické cs
dc.subject elektrické a viskoelastické vlastnosti cs
dc.subject modifikace částic cs
dc.subject N cs
dc.subject N - dimethylformamid cs
dc.subject polyanilin cs
dc.subject močovina cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject silika cs
dc.subject titaničitan barnatý cs
dc.subject kopolymer glycidyl metakrylátu s etylen dimetakrylátem cs
dc.subject Electrorheology en
dc.subject nanoparticles en
dc.subject dielectric en
dc.subject electric and viscoelastic properties en
dc.subject surface treatment en
dc.subject N en
dc.subject N - dimethylformamide en
dc.subject polyanilin en
dc.subject urea en
dc.subject silica en
dc.subject barium titanate en
dc.subject poly[ en
dc.subject glycidyl methacrylate-co- en
dc.subject ethylene dimethacrylate] en
dc.title Vliv modifikace částic na účinnost elektroreologických kapalin cs
dc.title.alternative Effect of Particle Modification on Efficiency of Electrorheological Fluids en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2007-03-30
dc.description.abstract-translated Electrorheological (ER) effect is a phenomenon defined as a fast, reversible change of the structure and rheological properties of fluids after application of an external electric field. Commonly, ER suspensions are used which consist of a liquid continuous phase, a dispersed phase and additives. The principle of these suspensions behaviour is that their structure and ER properties (viscosity, shear stress, yield stress, shear moduli ) can be changed under an external electric field (kV.mm-1). In the presence of the field the particles become polarized and organized into chains, which causes an increase of the flow resistance (viscosity) of the material. In the absence of the field, the particles return to an unorganized state. Such fluids exhibiting controllable behaviour are often called smart materials. In spite of their great potential for future applications in industry (e.g. dampers, clutches, brakes, human muscle stimulators), the fundamental principles of ER effect have not been clearly explained and the main problems, such as sedimentation, relatively low efficiency, have not been solved yet. Trying to overcome these problems we focused on the preparation of ER fluids containing nanoparticles, which seem to provide higher efficiency and better stability than the systems studied so far. The present thesis deals with possible application of nanoparticles in ER suspensions with the aim of reaching highly efficient systems. The solution was found in the preparation of ER suspensions with different nanoparticles (BaTiO3 and silica) and their modification by polyaniline and urea. The effect of various urea application methods was examined on poly[(glycidyl methacrylate)-co-(ethylene dimethacrylate)] microparticles as well. Additionally, ER behaviour was improved by using a small amount of polar additive (N, N - dimethylformamid). The influence of particle modification on electrorheological, viscoelastic, electric and dielectric properties was investigated. Generally, it can be said that nanomaterials surface treatment significantly improves polarizability of particles and thus enhances intensity of ER effect. en
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 6975
dc.date.assigned 2003-09-01


Files in this item

Files Size Format View
belza_2007_vp.doc 20.5Kb Microsoft Word View/Open
belza_2007_op.zip 19.15Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account