Postoje české společnosti k postavení žen na trhu práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje české společnosti k postavení žen na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Pešová, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:54Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:54Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31489
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá postoji společnosti k postavení žen na trhu práce. Teoretická část je zaměřena na problematiku rovnosti žen a mužů. Nejdříve jsou popisovány základní pojmy gender a pohlaví, genderové stereotypy a osvojování genderových rolí. Dále jsou interpretovány podmínky postavení žen na současném trhu práce, rovné příležitosti žen a mužů, možnosti uplatnění žen na pracovním trhu a propojení pracovního a rodinného života. Teoretická část práce definuje také rovnost a rovné zacházení, dále diskriminaci a její členění a jsou zde uvedeny okolnosti ovlivňující tento fenomén. Praktická část práce je zaměřena na kvantitativní výzkum, který zkoumá postoje respondentů k postavení žen na trhu práce, jejich vnímání pracovních pozic žen a mužů a také zkušenosti s diskriminací. Získané poznatky byly analyzovány a jsou vyhodnoceny v závěru práce včetně grafického znázornění.
dc.format 74 s.
dc.format.extent 908010
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject stereotypy cs
dc.subject rovné příležitosti cs
dc.subject postavení žen cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject gender en
dc.subject sex en
dc.subject stereotypes en
dc.subject equal opportunities en
dc.subject status of women en
dc.subject labor market en
dc.subject discrimination en
dc.title Postoje české společnosti k postavení žen na trhu práce
dc.title.alternative Attitudes of Czech Society towards Status of Women in the Labour Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pokorný, Ladislav
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the attitudes of society towards the status of women in the labor market. The teoretical part is focused on issues of gender equality. First are described the basic concepts of gender and sex, gender stereotypes and acquisition of the gender roles. Then are interpreted conditions of the status of women in the current labor market, equal opportunities for women and men, chances to employment of women at work and a connection between work and a family life. The theoretical part also defines equality and equal treatment, discrimination and its structure and there are listed circumstances that affect this phenomenon. The practical part is focused on quantitative research that examines the attitudes of respondents to the status of women in the labor market, their perception of the work positions of women and men there and experience with discrimination too. Findings of the research have been analyzed and are evaluated including graphic representation at the end of this thesis.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37706
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
pešová_2015_dp.pdf 886.7Kb PDF View/Open None
pešová_2015_op.pdf 87.88Kb PDF View/Open None
pešová_2015_vp.doc 60Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account