Způsoby exekuce a její dopady na zadlužování současné populace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Způsoby exekuce a její dopady na zadlužování současné populace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Šuba, Radim
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:06Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31540
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je krátký exkurs do historie exekucí, který pokračuje přiblížením současných pramenů práva tohoto fenoménu v ČR. Zaměřuje se především na komparaci exekučních nákladů při exekuci daňové a exekuci vedené soudním exekutorem. Nejde však o detailní a vyčerpávající rozbor jednotlivých institutů. Jde o zamyšlení nad dopady a důsledky legálně zvolených exekučních postupů jako jednoho z mnoha příčin vedoucího k zadlužení. Jádrem práce je pak zadlužení domácností, zejména pak jeho vývoj, příčiny a sociální dopady. Aktuální stav sou-časné společnosti konfrontuje s přístupem dlužníků i státu. Snaží se v rámci prevence a konkrétních nástrojů přispět ke zvýšení finanční gramotnosti a tím ke snížení zadlužení. V empirické části zkoumám důsledky vlivu exekučních nákladů na zadlužení a jejich vnímání samotnými dlužníky
dc.format 70 s.
dc.format.extent 3154701
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Exekuce cs
dc.subject výkon rozhodnutí cs
dc.subject exekuční náklady cs
dc.subject zadlužení cs
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject Execution en
dc.subject enforcement en
dc.subject execution costs en
dc.subject debt en
dc.subject financial literky en
dc.title Způsoby exekuce a její dopady na zadlužování současné populace
dc.title.alternative Methods of Distraint and Its Impact on Increasing Indebtedness of Current Population
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is a short excursion into the history of executions which follows the ap-proach of the current sources of law of this phenomenon in the country. It mainly focuses on the comparison of execution costs when the tax execution and execution led by the judicial executor. It is not a detailed and comprehensive analysis of the individual institutes. It is a reflection on the im-pact and consequences of legally elected-tion enforcement procedures as one of the many causes leading to debt. The core of the work is household debt, especially its development, causes and so-cial impacts. The current state of contemporary society confronts borrowers with access to the state. It seeks to prevent and specifically-machines contribute to increasing financial literacy and to reduce debt. In the empirical part deals with the consequences of the impact of execution costs on debt and their perception of themselves borrowers
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37766
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-01


Files in this item

Files Size Format View Description
šuba_2015_dp.pdf 3.008Mb PDF View/Open None
šuba_2015_op.doc 55.5Kb Unknown View/Open None
šuba_2015_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account