Tržní segment teens (13 - 19), jeho profilace a příležitosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tržní segment teens (13 - 19), jeho profilace a příležitosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Hrebíčková, Žofia
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:52Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34567
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá aktuálnou témou spotrebiteľov z tzv. Generácie Z, ktorá zahŕňa spotrebiteľov vo veku 13 19 rokov. Cieľom práce je zistiť, akými charakteristikami sa tento segment vyznačuje a ako sa odlišuje od predchádzajúcich generácií v nákupnom správaní. Prvá časť práce predstavuje teoretický základ v oblasti spotrebiteľského správania a cieleného marketingu a východiská týkajúce sa segmentácie trhu a marketingového výskumu. Ďalej predstavuje charakteristiku skúmaného tržného segmentu. Praktická časť obsahu-je východiská výskumného šetrenia a popis metodiky, ktorá bola pre tento výskum zvolená. Súčasťou tejto kapitoly je aj rozbor dát získaných z výskumu a definovanie záverov tohto výskumu. V tretej kapitole sú na základe výsledkov výskumu vypracované návrhy a odporúčania na zlepšenie komunikácie s daným segmentom pre už existujúcu spoločnosť, ktorá má určený daný segment ako primárnu cieľovú skupinu.
dc.format 80 s. (128 417 znakov)
dc.format.extent 3791002
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject segmentácia cs
dc.subject tržný segment cs
dc.subject Generácia Z cs
dc.subject teenager cs
dc.subject nákupné správanie cs
dc.subject internet cs
dc.subject e-shop cs
dc.subject segmentation en
dc.subject market segment en
dc.subject Generation Z en
dc.subject teenager en
dc.subject purchasing behaviour en
dc.subject internet en
dc.subject e-shop en
dc.title Tržní segment teens (13 - 19), jeho profilace a příležitosti
dc.title.alternative The Market Segment Teens (13 - 19), its Profiling and an Opportunities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the current topic of consumers of Generation Z, which means consumers aged 13 19 years. The goal of the thesis is to find out, which characteristics are typical for this segment and how it differs from previous generations in terms of purchasing behaviour. First part of the thesis constitutes of the theoretical basis in the field of consumer behaviour and target marketing and background concerning market segmentation and marketing research. It further constitutes of an introduction of the studied market segment. The practical part, constitutes of the research background and methodics description, which was chosen for the research. This chapter also includes an analysis of the data, which were gained in the research, and research findings. The third chapter consists of suggestions and recommendations based on research findings, to improve communication with the chosen segment for an already existing company, which has chosen this segment as its target group.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40800
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View
hrebíčková_2015_dp.pdf 3.615Mb PDF View/Open
hrebíčková_2015_vp.doc 150Kb Microsoft Word View/Open
hrebíčková_2015_op.doc 153.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account