Řízení vozidel po požití alkoholických nápojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení vozidel po požití alkoholických nápojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Neuheuser, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:43:08Z
dc.date.available 2010-07-13T11:43:08Z
dc.date.issued 2006-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/347
dc.description.abstract Tato práce podává základní a stručné informace o alkoholu jako takovém, vývoji závislostí, psychických následcích jeho dlouhodobého užívání a sociálních důsledcích; zejména jeho vlivu na jedince, rodinu, zaměstnání a celou společnost. Dále se v ní můžeme dočíst o požívání alkoholických nápojů před či během řízení motorových vozidel a jejich vlivu na organismus člověka. Jsou zde uvedeny i způsoby zjišťování alkoholu s určováním jeho hladiny, a také porovnání jednání, chování a reakcí řidiče ve stavu po požití alkoholu a ve stavu střízlivém. Dále nám práce dává možnost seznámit se se zákonnými ustanoveními, zabývajícími se danou problematikou a hrozícími sankcemi v případě jejich porušení. V neposlední řadě je zde zmíněna prevence (a to především v rodině a školských zařízeních) a úloha sociálního pedagoga a jeho vliv zejména na mladou generaci. V závěru práce najdeme stručný výčet organizací a institucí, zabývajících se prevencí a případnou pomocí. Práce je doplněna i statistickými údaji řízení motorových vozidel po požití alkoholických nápojů, jejich vliv na nehodovost v ČR a na území okresu Uherské Hradiště, a také zajímavým průzkumem k danému tématu. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 586788 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alkohol cs
dc.subject lékařské vyšetření cs
dc.subject dechový přístroj cs
dc.subject statistika cs
dc.subject nehodovost cs
dc.subject sankce cs
dc.subject prevence cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject alcohol en
dc.subject medical examination en
dc.subject breathalyzer en
dc.subject statistics en
dc.subject accident rate en
dc.subject sanction en
dc.subject prevention en
dc.subject legislative en
dc.title Řízení vozidel po požití alkoholických nápojů cs
dc.title.alternative Driving under the influence of alcohol en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vykopalová, Hana
dc.date.accepted 2006-06-27
dc.description.abstract-translated This thesis contains basic and brief information about alcohol itself, development of addictions, psychical and social consequences of its long-term consumption, primarily its influence over individual, family, occupation and entire society. Then we can read here about drinking alcoholic beverages before or during diving and its impact to whole human organism. Ways of finding alcohol and determining its level is mentioned here as well as comparison of manners, behavior and reaction of driver under the influence of alcohol and a sober driver. We can learn here about enactments conversant with mentioned problematic and impending when breaking them. Least but not last, there is also reference about prevention (at schools and families at the first place), role of pedagogue and his influence especially to young generation. In the close, there is compendious list of organizations and institutions dealing with prevention and pertinent help. Thesis is supplemented with statistic data about driving under the influence of alcohol, how it affects accident rate in Czech Republic and in the area of Uherske Hradiste District and other interesting research relative to the plot. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 3832
dc.date.assigned 2006-03-03
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
neuheuser_2006_bp.pdf 573.0Kb PDF View/Open
neuheuser_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
neuheuser_2006_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account