Návrh algoritmu řízení námoku surových kůží

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh algoritmu řízení námoku surových kůží

Show full item record

No preview available
Title: Návrh algoritmu řízení námoku surových kůží
Author: Doležel, Petr
URI: http://hdl.handle.net/10563/35297
Date: 2007-06-07
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 84
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá řízením procesu odsolování surových kůţí. Vzhledem k tomu, ţe staţená kůţe nemůţe být ihned pouţita pro zpracování v koţeluţnách, je nezbytné tuto surovinu na nutnou dobu konzervovat. Pokud ke konzervaci kůţe nedojde, enzymatický systém koţních kapalin a mikrobiální činnost výrazně zhorší kvalitu a vlastnosti kůţe. Konzervování se provádí několika způsoby a jedním z nich je i konzervace krystalickou solí. Takto konzervované kůţe však nejsou vhodné pro přímé zpracování a těsně před jejich pouţitím je nutné je zbavit soli. V současné době se při odsolování čerpá spíše ze zkušeností. Cílem disertační práce je navrţení a ověření algoritmu pro řízení procesu odsolování surových kůţí v závislosti na kvantitativním popisu systému. Algoritmus a přístup popsaný v této práci je zaloţen právě na dějích, které probíhají uvnitř kůţe. V disertační práci je popsán proces odsolování průtokem čisté vody poté, co je kůţe ponořena do slaného roztoku. Vhodně zvoleným průtokem čisté vody je docíleno pozvolného klesání koncentrace soli na povrchu i v hloubce kůţe. Funkčnost navrţeného algoritmu byla ověřena na experimentálním zařízení, které bylo pro tento účel vytvořeno. Řídicí jednotka modelu zaloţená na šestnáctibitovém mikropočítači MC9S12NE64 shromaţduje potřebné údaje o pracím procesu a řídí průtok čisté vody systémem. Řídicí jednotka připojená k počítači přes ethernetové rozhraní pak usnadňuje obsluhu a celý proces vizualizuje v grafické podobě pomocí obsluţné Flash aplikace. Tento způsob řízení přináší nový přístup k procesu odsolování kůţí, který umoţňuje optimalizovat námok a odsolování kůţí na základě kvantitativního popisu.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
doležel_dp_2011.pdf 2.218Mb PDF View/Open
doležel_op_2011.pdf 447.3Kb PDF View/Open
doležel_vp_2011.pdf 447.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account