Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického záření

DSpace Repository

Language: English čeština 

Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického záření

Show simple item record

dc.contributor.author Drga, Rudolf
dc.date.accessioned 2016-03-18T16:05:35Z
dc.date.available 2016-03-18T16:05:35Z
dc.date.issued 2007-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35300
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku testování senzorů bezpečnostních systémů v oblasti infračerveného záření a jeho využití v bezpečnostním průmyslu. V práci je proveden teoretický rozbor problematiky elektromagnetického záření v infračervené oblasti v rozsahu vlnových délek 8 ?m až 14 ?m v uzavřeném prostoru s ohledem na jeho využití u PIR detektorů (passive infrared radiation). Pro tepelnou bilanci detektoru byl navržen matematický model, rovněž byly provedeny simulace tepelného chování senzorů v prostředí COMSOL Multiphysics, s následnou verifikací navrženého matematického modelu. Na základě teoretických závěrů a matematického popisu z předchozích kapitol byl realizován laboratorní interiér pracoviště IČ záření, kde byla provedena konkrétní měření vlastností zdrojů záření a senzorů a kde je rovněž možno změřit prostorové charakteristiky PIR detektorů.
dc.format 144
dc.format.extent 9943180 bytes
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject PIR detektor cs
dc.subject sdílení tepla cs
dc.subject elektromagnetické záření cs
dc.subject infračervené záření cs
dc.subject matematický model cs
dc.subject PIR detector en
dc.subject heat exchange en
dc.subject electromagnetic radiation en
dc.subject infrared radiation en
dc.subject mathematic model en
dc.title Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického záření cs
dc.title.alternative Sensors Security Systems Based on Electromagnetic Radiation en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Líška, Ondrej
dc.contributor.referee Ošmera, Pavel
dc.contributor.referee Vlček, Karel
dc.date.accepted 2013-10-18
dc.description.abstract-translated This work is focused on testing the sensors security systems in the infrared region and its application in the security industry. The work is a theoretical analysis of the problems of electromagnetic radiation in the infrared range of wavelengths in the 8 micron to 14 micron in an enclosed space with regard to use it in PIR detectors (passive infrared radiation). For thermal balance detector has been designed mathematical model, were also performed simulations of the thermal performance of sensors in the environment of COMSOL Multiphysics, with subsequent verification of the proposed mathematical model. Based on the conclusions of the theoretical and mathematical description of the previous chapters were implemented laboratory workplace interior IR radiation, where was made specifically measuring the characteristics of radiation sources and detectors, and where can be measured spatial characteristics PIR detectors.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36803
dc.date.submitted 2013-08-18
local.subject senzory teploty cs
local.subject modelování a simulace cs
local.subject temperature sensors en
local.subject modeling and simulation en


Files in this item

Files Size Format View
drga_dp_2013.pdf 9.482Mb PDF View/Open
drga_op_2013.pdf 562.3Kb PDF View/Open
drga_vp_2013.pdf 73.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account