Strategie marketingové komunikace firmy Logis průmyslové obaly, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie marketingové komunikace firmy Logis průmyslové obaly, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Václav
dc.contributor.author Pitronová, Andrea
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:14Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:26Z
dc.date.issued 2004-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35396
dc.description.abstract Cílem této prace bylo optimalizovat nástroje marketingové komunikace firmy Logis a stanovit strategii konkrétních aktivit. Marketingová komunikace firmy Logis není harmonizovaná a komunikační mix plně neodpovídá požadavků cílové skupiny. Těžiště stávající marketingové komunikace spočívá v osobním prodeji, který k obchodování s komoditami firmy Logis na obchodních trzích neodmyslitelně patří. Další nástroje marketingové komunikace jako jsou reklama, podpora prodeje, public relations a direct marketing byly doposud opomíjeny. Důkladná analýza stávajícího komunikačního mixu odhalila nedostatky ve všech jeho nástrojích. Osobní prodej, který je nosnou částí marketingové komunikace Logisu postrádá kvalitně proškolenou personální základnu. Nástroje direct marketingu a podpory prodeje by měly být aktualizovány a přizpůsobeny rychlému vývoji firmy. Velkým organizačním deficitem trpí interní public relations a externí public relations je zcela na okraji marketingových aktivit Logisu. Reklama by pro splnění cílů Logisu měla být lépe načasovaná. Celkově stávající marketingové komunikaci chybí zesíťování a propojení do interních struktur firmy ( zejména s ohledem na interní PR). Pro stanovení konkrétních aktivit nástrojů komunikačního mixu bylo provedeno dotazníkové šetření u vybraných klíčových zákazníků, které si kladlo za cíl zjistit, jaká tištěná a elektronická média sledují a které veletrhy a výstavy navštěvují. Na základě hloubkové reflexe dosavadních aktivit firmy Logis a porovnání s teoretickými východisky a na základě vyhodnocení dotazníku byla vypracovaná nová strategie marketingové komunikace firmy Logis. Tato strategie optimalizuje komunikační mix podniku, navrhuje konkrétní aktivity marketingové komunikace s ohledem na jejich zesíťování tak, aby náklady na nová opatření nepřesáhly rámec rozpočtu stanovený 1% z obratu firmy za minulý rok. Těžiště marketingové komunikace nadále zůstane v osobním prodeji s tím, že se prohloubí kvalifikace obchodníků. Nová marketingová komunikace se bude více opírat o direct marketing, který vyžaduje v první řadě zkvalitnění firemní databáze, a o podporu prodeje postavenou na účasti na veletrzích. Významnou část nové marketingové komunikace hraje public relation, které dozná změn jak ve své externí, tak ve své interní podobě a to s akcentem na interkulturní dimenzi podniku a prohloubení vztahu s medii. Nová strategie marketingové komunikace firmy Logis je platná pro rok 2005.
dc.format 76 s., 14 příloh
dc.format.extent 545610
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 06.05.2015
dc.subject reklama cs
dc.subject public relations cs
dc.subject interkulturní dimenze cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject B2B cs
dc.subject průmyslové obaly cs
dc.subject logistika cs
dc.subject advertising en
dc.subject public relations en
dc.subject intercultural dimension en
dc.subject communication mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject direct marketing en
dc.subject personal selling en
dc.subject promotion en
dc.subject B2B en
dc.subject industrial packaging en
dc.subject logistics en
dc.title Strategie marketingové komunikace firmy Logis průmyslové obaly, a.s.
dc.title.alternative Strategy of marketing communication of the company Logis průmyslové obaly, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2005-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to optimize the tools of marketing communication of the Logis company and to define the strategy of concrete activities. The marketing communication of the Logis company is not harmonized and the communication mix does not correspond to the requirements of the target group. The emphasis of current marketing communication consists in personal selling that is inherent part and parcel of trading with the Logis products on trading markets. Another tools of marketing communication such as advertising, promotion, public relations and direct marketing have been neglected up to now. A solid analysis of the current communication mix has exposed deficiencies in all its tools. Personal selling that is the main part of marketing communication of Logis lacks a properly trained staff platform. The direct marketing and promotion tools should be brought up to date and adjusted to the quick development of the company. Internal public relations suffer from a big organizational deficiency and external public relations are completely on the margin of marketing activities of Logis. The advertising should be better timed from the point of view of fulfilling the aims of Logis. In general, the current marketing communication lacks cross bounding and connecting with internal company structures (especially in relation to internal PR). For the defining of concrete activities of the communication mix tools a questionnaire survey has been done with selected key customers the aim of which was to find out what kind of printed and electronic media they follow and what kind of trade fairs and exhibitions they visit. On the basis of an in-depth analysis of the existing activities of the Logis company and its comparison with theoretical solutions and on the basis of an analysis of the questionnaire a new strategy of marketing communication of the Logis company has been developed. This strategy optimizes the company´s communication mix, suggests concrete activities of marketing communication in relation to their cross bounding so that the costs for the new measurements do not exceed the budget scope defined with 1% from the company´s turnover for the last year. The emphasis of marketing communication still remains on personal selling and at the same time the qualification of the sales managers will be deepened. The new marketing communication will be based more on direct marketing that requires mainly an improvement of the company´s database and on promotion that means participation on trade fairs. A significant part of the new marketing communication play public relations that will undergo big changes both in their external and internal form with focus on the intercultural dimension of the company and deepening of its relationship with the media. The new marketing communication strategy of the Logis company is valid for the year 2005.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 493
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account