Analýza vnější komunikace vysokých škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vnější komunikace vysokých škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Kruliš, Vladimír
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:23Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:23Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35434
dc.description.abstract Bakalářská práce charakterizuje důležitost vnější komunikace při reformě českých vysokých škol; nabízí podněty k fixaci vzdělávacích funkcí a budoucího vývoje vysokých škol v širších souvislostech. Analyzuje úsilí o udržitelný rozvoj vysokého učení a obecného poznávání, které respektuje humánní základ školního vzdělávání. Každý z nás je nějak „naprogramován'' – jde o to, aby program obsahoval odpovědi na klíčové otázky již s ohledem na scénáře školy budoucnosti. V teoretické části práce je pojednáno o potenciálních komunikačních výměnách vysoké školy a jejích složitostech, i o možných krizových situacích. V praktické části se zabýváme nutnými a nejúčinnějšími dopady vnější komunikace, operujeme s vybranými měřitelnými výsledky. Jsou zdůrazněny studijní novinky vybraných českých vysokých škol, v návaznosti pak analyzujeme možnosti studia v zemích EU (včetně klasifikace výhod a nevýhod). Vize do budoucna se opírají o návrh postupu při reformě starých a přípravě nových studijních oborů – to s ohledem na sociologickou připravenost české mládeže. Soustřeďujeme se i na ekonomické ukazatele vzdělanosti, vždy pod generálním sloganem celé práce: Student jako klient.
dc.format 87 s.
dc.format.extent 481085
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject analyza cs
dc.subject vnejsi cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject vysokych cs
dc.subject skol cs
dc.subject skola cs
dc.subject vysoka cs
dc.subject univerzita cs
dc.subject analysis en
dc.subject external en
dc.subject communication en
dc.subject university en
dc.title Analýza vnější komunikace vysokých škol
dc.title.alternative Analysis of the external communication of universities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2005-08-30
dc.description.abstract-translated Bachelor’s work describes the importance of external communication by the reformation of Czech universities; it offers stimulations to the fixation of educational functions and future progress of universities in wider context. It analyses the labor for defensible progress of university education and common cognition that respects human ground of school education. Every one of us is any way ''programmed” – the point is to contain answers to the key questions (viewed to the scenario of future schools) in the program. In the theoretical part of work the potentional communication exchange of university is held and some crisis situations are showed. In practical part we handle with required and most important strokes of external communication, we operate with chosen and measurable findings. Educational news of chosen universities are underlined, in concurrence we analyze then the possibilities to study in countries of EU (with classification of advantages and disadvantages). Future visions insist on concept of action by reformation of old and preparation of new study sections – with respect to sociological set-up of Czech youth. We concentrate to economical ratios of intelligence, always under general slogan of the whole work – Student as a client.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 533
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2005-05-05


Files in this item

Files Size Format View Description
kruliš_2005_dp.pdfBlocked 469.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account