Domácí násilí jako sociálně patologický jev

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí jako sociálně patologický jev

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Příkazská, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:59Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:26Z
dc.date.issued 2004-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35701
dc.description.abstract Bakalářská práce zabývající se domácím násilím je rozdělena do pěti částí. První část vysvětluje pojem domácí násilí, snaží se postihnout příčiny, typické znaky a formy tohoto sociálně patologického jevu a naznačuje typický průběh násilí v rodině. Těžištěm druhé kapitoly je charakteristika násilníka a oběti, pozornost je věnována i nepříliš známým formám domácího násilí - týrání seniorů a zdravotně postižených. V závěru druhé části se věnuje nejsmutnější stránce násilí v rodině, a to dětským obětem. Třetí kapitola začíná praktickými radami obětem násilí mezi partnery a pokračuje vytyčením hlavním úkolů státních orgánů při řešení domácího násilí a hledání účinných cest, jak tento nežádoucí jev eliminovat. Rovněž je zde zdůrazněn význam činnosti nevládních a neziskových organizací. Čtvrtá kapitola se zabývá problematikou prevence domácího násilí. Závěrečná část se snaží nastínit, jak se některé evropské státy včetně České republiky snaží vyrovnat s domácím násilím a jak se pokoušejí učinit ze soukromého problému problém společenský.
dc.format 59 s., 11 s. příloh
dc.format.extent 459940
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.04.2007
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject oběti domácího násilí cs
dc.subject násilník cs
dc.subject státní orgány cs
dc.subject vládní a neziskové organizace cs
dc.subject prevence domácího násilí cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject victims of domestic violence en
dc.subject aggressor en
dc.subject state authorities en
dc.subject non governmental and non-profit organizations en
dc.subject prevention of domestic violence en
dc.subject legislation en
dc.title Domácí násilí jako sociálně patologický jev
dc.title.alternative Domestic violence as a socially pathological phenomenon
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2005-06-22
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor’s thesis is domestic violence. The thesis is divided into five parts. The first part defines the concept of domestic violence, discusses the causes, characteristic symptoms and forms of this socially pathological phenomenon, and delineates the typical progression of violence in a family. The second chapter deals with the characterization of aggressors and victims and several less known forms of domestic violence – abuse of the old and the handicapped. The second chapter concludes with the most unfortunate form of family violence – child victims. The third chapter provides practical advice to victims of violence between partners and sets out the main tasks of state authorities when dealing with domestic violence and seeking effective ways of eliminating this negative phenomenon. Emphasis is placed on the activities of non-governmental and non-profit organizations. The fourth chapter focuses on the prevention of domestic violence. The final part brings an outline of the ways various European countries, including the Czech Republic, try to deal with domestic violence and how they attempt to redefine an initially private issue into a social problem.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. University Institute en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 859
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-04-28


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account