Hodnocení efektivity programu SAPARD(vybraného úseku) ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivity programu SAPARD(vybraného úseku) ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Usnulová, Bronislava
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:35Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:28Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36511
dc.description.abstract Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Hodnocení efektivity předvstupního programu SAPARD (vybraného úseku) ve Zlínském kraj''. Toho téma je mi velmi blízké, navíc mi připadá velmi aktuální a zajímavé pro napsání bakalářské práce. Vycházela jsem z toho, že je potřeba nejdříve představit Evropskou Unii jako celek. Celou práci jsem rozdělila do tří pomyslných částí. V první chci představit Evropskou Unii jako celek a představit v hrubých rysech její hlavní orgány a funkci. Druhá část bude zaměřená na všechny předvstupní programy EU dostupné pro ČR. Představím program SAPARD jako celek, pak budu pokračovat možnosti uplatnění. Ve třetí části se zaměřím na Zlínský kraj. Popíšu nejčastější druhy poskytovaných finančních prostředků z programu SAPARD, provedu analýzu celkového objemu požadovaných a poskytnutých finančních prostředků v kraji. Zaměřím se na konkrétní subjekty a budu analyzovat požadované finanční prostředky v závislosti na poskytnuté finanční prostředky. Na závěr provedu zhodnotím efektivitu poskytnutých finančních prostředků.
dc.format 42 s., 1 obr. příl., 1 tab.,
dc.format.extent 440117
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2010
dc.subject Evropská Unie cs
dc.subject SAPARD - Speciální předvstupní program pro rozvoje zemědělství a venkova cs
dc.subject Evropská investiční banka cs
dc.subject PHARE - Program pomoci Polsku a Maďarsku při obnově jejich hospodářství cs
dc.subject ISPA - Nástroj pro strukturání politiku pro předvstupní období cs
dc.subject Evropské společenství cs
dc.subject European Union en
dc.subject SAPARD - Special Programme for Agriculture and Rural Development en
dc.subject European Investment Bank en
dc.subject PHARE - Poland Hungary Assistance in Reconstruction of their Economies en
dc.subject ISPA - Instrument for Struktural Policies for Pre- Accession en
dc.subject European Community en
dc.title Hodnocení efektivity programu SAPARD(vybraného úseku) ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Effectivity Evaluation of a Selected Section of SAPARD Program in Region Zlín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matulík, Ivan
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated For my Bachelor Thesis, I chose the topic ''Effectivity Evaluation of a Selected Section of SAPARD Program in Region Zlín”. This topic is very close to my specialisation. Furthermore, it seems to me to be very up-to-date, and thus, interesting for elaboration in a Bachelor Thesis. In this thesis, I assumed that at first, it is necessary to introduce European Union from a general point of view. The whole thesis was divided into three parts. In the first part, I will introduce European Union as a whole and make a short introduction of the main authorities and their functions. The second part will be focused on all pre-entrance programs of the EU, available for the Czech Republic. In the third part, I will focus on the Region Zlin. I will describe the most common forms of available financial means from the SAPARD program. I will carry out an analysis of the whole budget of the required and supplied financial means. Finally, I will carry out efficiency evaluation of the supplied financial means.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1822
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account