Příprava a charakterizace antibakteriálních povrchů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace antibakteriálních povrchů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lehocký, Marián
dc.contributor.author Sulovská, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:27Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:27Z
dc.date.issued 2011-09-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39289
dc.description.abstract Předložená dizertační práce se zabývá přípravou aktivních antibakteriálních povrchů na bází nízkomolekulárního polyetylenu opracovaného nízkoteplotním plazmatem. Takto předpřipravené materiály byly vystaveny parám vybraných funkcionalizačních monomerů a následně ponořeny do připravených roztoků antibakteriálních činidel, jež byly v minulých pracích vyhodnoceny jako nejefektivnější, a které jsou zároveň i často používanými v komerční praxi. Účinnost vytvořených antibakteriálních povrchů byla charakterizována a zkoumána vybranými dostupnými metodami, např. FTIR spektroskopií, skenovací elektronovou mikroskopií nebo terahertzovou spektroskopií, jež patří mezi novější experimentální metody studia materiálů a mezi jejíž přednosti patří zejména studium mezimolekulových sil. Samotný antibakteriální efekt a jeho účinnost byla ověřena pomocí agarového difúzního testu, jenž je při dodržení postupů považován za stejně efektivní jako diluční metoda a patří mezi normované postupy; veškeré vytvořené materiály byly testovány na zástupci gram pozitivních a negativních bakterií. Z výsledků provedených experimentů lze konstatovat, že vytvořené materiály obsahující antibakteriální látky chlorhexidin a triclosan vykazují účinnost vůči růstu vybraných bakteriálních kmenů, zatímco materiály obsahující heparin a fucoidan účinnost neprokázaly.
dc.format 136
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject antibakteriální aktivita cs
dc.subject polyetylen cs
dc.subject roubování cs
dc.subject plazma cs
dc.subject spektroskopie cs
dc.subject charakterizace povrchu cs
dc.subject antibacterial activity en
dc.subject polyethylene en
dc.subject grafting en
dc.subject plasma en
dc.subject spectroscopy en
dc.subject surface characterization en
dc.title Příprava a charakterizace antibakteriálních povrchů
dc.title.alternative Preparation and Characterization of Antibacterial Surfaces
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2016-05-20
dc.description.abstract-translated Submitted doctoral thesis is dealing with a preparation of active antibacterial surfaces based on a low-density polyethylene pre-processed in a low-temperature plasma. Such prearranged material were exposed to selected functionalization monomers' vapours and consequently immersed into prepared solutions of antibacterial agents that were evaluated as most effective in previous testing, and which are commonly used in the commercial praxis at the same time. Efficacy of these antibacterial materials was studied by chosen methods, e.g. the FTIR spectroscopy, the scanning electron microscopy or the terahertz spectroscopy belonging to newer experimental methods for material study, with advantage in intermolecular forces detection. The antibacterial effect and its activity was verified by the agar diffusion test (standardized method), which is considered to be same effective as the dilution method while meeting the conditions during preparation; all materials were tested on representative of gram positive and negative bacterial strains. Results of our experiments showed that materials with antibacterial compounds chlorhexidine and triclosan embody efficiency against selected bacterial strains growth, while materials containing heparin and fucoidan did not prove its effectivity.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 44599
dc.date.submitted 2016-03-18


Files in this item

Files Size Format View Description
sulovská_2016_dp.pdf 3.921Mb PDF View/Open None
sulovská_2016_op.zip 988.6Kb Unknown View/Open None
sulovská_2016_vp.pdf 11.30Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account