Charakterizace kmenů Escheria coli izolovaných z potravin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakterizace kmenů Escheria coli izolovaných z potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holko, Ivan
dc.contributor.author Pavlíčková, Silvie
dc.date.accessioned 2017-02-02T07:57:49Z
dc.date.available 2017-02-02T07:57:49Z
dc.date.issued 2012-09-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39384
dc.description.abstract Doktorská práce pojednává o bakterii Escherichia coli v potravinách. Práce se zabývá její charakterizací pomocí fenotypizačních a genotypizačních metod. Bakterie Escherichia coli se mohou vyskytovat v různých druzích potravin, zejména živočišného původu. Rezistence k antimikrobiálním látkám je v současnosti celosvětovým problémem, jelikož je zaznamenán vysoký nárůst rezistentních bakterií člověka a zvířat. Ke zjištění prevalence rezistentních kmenů E. coli v potravinách bylo provedeno testování na citlivost k vybraným antibiotikům diskovou difúzní metodou. Kromě toho byla také zjišťována přítomnost genů rezistence pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), zejména na beta-laktamová antibiotika. Jelikož se E. coli řadí mezi podmíněně patogenní mikroorganizmy, bylo dalším cílem zjišťování přítomnosti vybraných faktorů virulence pomocí klasické a multiplex PCR. Pro určení patogenního potenciálu izolovaných kmenů přispělo také zařazení kmenů do fylogenetických skupin metodou triplex PCR. Součástí charakterizace bylo taktéž stanovení schopnosti produkce bakteriocinů s následnou genotypizací pro určení přesného typu kolicinu nebo mikrocinu. V neposlední řadě byla zjišťována schopnost kmenů E. coli tvořit biofilm spektrofotometrickým měřením absorbance v mikrotitračních destičkách. Získané výsledky přináší nové poznatky o antibiotické rezistenci a virulenci kmenů E. coli izolovaných z potravin a přispívají k hlubšímu poznání vlastností této bakterie. Na základě získaných výsledků byl zhodnocen význam a potencionální nebezpečí přítomnosti E. coli v potravinách a prostředí.
dc.format 154
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Antibiotická rezistence cs
dc.subject Escherichia coli cs
dc.subject faktory virulence cs
dc.subject potraviny cs
dc.subject bakteriociny cs
dc.subject PCR cs
dc.subject Antibiotic resistance en
dc.subject Escherichia coli en
dc.subject virulence factors en
dc.subject foodstuffs en
dc.subject bacteriocins en
dc.subject PCR en
dc.title Charakterizace kmenů Escheria coli izolovaných z potravin
dc.title.alternative Characterization of Escherichia coli strains isolated from food
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2016-10-04
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis focuses on bacterium Escherichia coli in food. The PhD thesis deals with the characterization using phenotypic and genotypic methods. Escherichia coli is found in various kinds of food, especially in food of animal origin. Currently, resistance to antimicrobial agents is a worldwide problem because of a large increasing of resistant bacteria of humans and animals. To determine the prevalence of resistant E. coli strains from foodstuffs, antibiotics sensitivity testing to selected antibiotics by discs diffusion method has been carried out. Furthermore, it has been tested the presence of resistance genes by the PCR method, especially to beta-lactam antibiotics. Since E. coli belongs among potentially pathogenic microorganisms, another objective of characterization was to determined selected virulence factors using classical and multiplex PCR. Classification of strains into phylogenetic groups by triplex PCR also contributed to determine the pathogenic potential of isolates. Another part of characterization was to found out the production of bacteriocins with subsequent genotyping by PCR to determine the exact type of colicin or microcin. Finally, it was determined biofilm formation ability by spectrofotometrically measuring of absorbance in microtiter plates. All these results bring new insights about virulence and antibiotic resistance in E. coli strains isolated from food and contribute to a deeper understanding about physiological characteristics of this bacterium. Based on the obtained results was evaluated importance and potential dangers of the occurrence of E. coli in food and environment.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology en
dc.identifier.stag 44842
dc.date.submitted 2016-09-01


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlíčková_2016_dp.pdf 2.322Mb PDF View/Open None
pavlíčková_2016_op.zip 1.795Mb Unknown View/Open None
pavlíčková_2016_vp.pdf 453.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account