Locus of Control u dospívajících v dětských domovech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Locus of Control u dospívajících v dětských domovech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Dvořák, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-10-04T11:25:10Z
dc.date.available 2017-10-04T11:25:10Z
dc.date.issued 2016-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41565
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá měřením míry Locus of Control u dospívajících v dětských domovech ve Zlínském, Moravskoslezsském a Středočeském kraji. Teoretická část kvalifikační práce je rozdělena do čtyřech kapitol. První kapitola nás seznamuje z vůlí a sebekontrolou, vymezuje autory zabývající se tímto tématem a jsou zde uvedené výzkumy na dané téma. Druhá kapitola se zabývá těžištěm sebekontroly (Locus of Control), seznamuje nás s tématem i autory, rozděluje se do několika specifických kapitol, nakonec seznamuje čtenáře ze Sociálně kognitivní teorií a jejím rozdělením. Třetí kapitola se týká problematiky dospívání, tedy adolescencí, vymezuje věk podle a autorů a dále se dělí na sedm podkapitol týkající se jednotlivých změn v procesu dospívání. Na závěr kapitoly se opět věnujeme výzkumu. Poslední kapitola teoretické části nás seznamuje s institucionálním zařízením ústav-ní výchovy, s dětskými domovy, kapitola je rozepsaná do několika podkapitol týkající se zařízení, a kapitol týkajících se dětí, které bydlí v tomto zařízení. Praktická část se věnuje metodologické části výzkumu, je složena s designu výzkumu, kde je nastíněný problém, výběrový soubor, způsob sběru dat, poté jsou data analyzována a interpretována v další kapitole, poté následuje shrnutí výzkumu, diskuze, doporučení pro praxi a závěr.
dc.format 97 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject locus of control cs
dc.subject sociální učení cs
dc.subject sebeúčinnost cs
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject sebepojetí cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject vůle cs
dc.subject sebekontrola cs
dc.subject Locus of control en
dc.subject social learning en
dc.subject self-efficiency en
dc.subject self-concept en
dc.subject constitutional education en
dc.subject orphanages en
dc.subject will en
dc.subject self-control en
dc.title Locus of Control u dospívajících v dětských domovech
dc.title.alternative Locus of Control of Children Living in Children's Home
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2017-09-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with measurement of the Locus of Control measure in adolescents in orphanages in the Zlín, Moravia-Silesian and Central Bohemian regions. The theoretical part of the thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces us through peronal will and self-control, defines the authors dealing with this topic, and the above-mentioned researches on the topic. The second chapter focuses on Locus of Control, intro-duces us to the theme and the authors, divides into several specific chapters and finally introduces the reader from the Social Cognitive Theory and its division. The third chapter deals with adolescence issues, ie adolescence, defines age and authors, and is divided into seven subchapters about individual changes in adolescence. The last chapter of the theoret-ical part introduces us to the institutional facilities of institutional education, with orphan-ages, the chapter is divided into several sub-chapters on facilities and chapters concerning the children living in this facility. The practical part deals with the methodological part of the research, it is composed of the research design, where the problem is outlined, the sample, the data collection method, then the data are analyzed and interpreted in the next chapter, followed by a summary of research, discussion, recommendations for practice and conclusion.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 47814
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-08-21


Files in this item

Files Size Format View Description
dvořák_2017_dp.pdf 2.612Mb PDF View/Open None
dvořák_2017_op.docx 18.95Kb Unknown View/Open None
dvořák_2017_vp.docx 20.80Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account