Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů

Show simple item record

dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.date.accessioned 2017-10-30T14:16:09Z
dc.date.available 2017-10-30T14:16:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-80-7454-674-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41577
dc.description.abstract Vstřikování patří v současné době k nejrozšířenějším technologiím ke zpracování polymerních materiálů. Umožňuje zpravidla výrobu hotových dílů, které ve většině případů nevyžadují následné operace. Vstřikovací forma (nástroj) je velmi složitou sestavou skládající se z mnoha různě velkých a různě složitých dílů. Největší nároky jsou kladeny na výrobu tvarových dutin, zahrnujících jak samotnou dutinu formy dávající tvar a rozměry budoucímu výrobku, tak i vtokový systém (rozvodné a vtokové kanály zajišťující přivedení polymerní taveniny k jednotlivým dutinám). Vtokový systém může být velmi složitý, členitý a v mnoha případech zaujímají až 50 % objemu zpracovávaného materiálu. V současné praxi je stále velmi často uplatňován požadavek na vysokou jakost (leštění) všech povrchů, které přijdou do styku s taveninou z důvodu lepších tokových podmínek. Habilitační práce se zabývá studiem vlivu jakosti povrchu dutiny formy a vlivu technologických parametrů na tok polymeru. Výsledky experimentů provedených s vybranými druhy polymerních materiálů (termoplastů, termoplastických elastomerů a elastomerů) prokázaly vliv drsnosti povrchu testovacích desek na tok taveniny. Toto zjištění umožňuje odstoupit od dosavadních představ o vlivu jakosti povrchu na tokové vlastnosti a vyloučit (pokud to zadávací podmínky dovolují) z technologického procesu nákladné dokončovací operace. Zjištěné výsledky měření mohou mít velký vliv na doposud používané postupy výroby tvarových částí vstřikovacích forem. Především v případě jejich nahrazením výrobními postupy, které jsou méně nákladné a časově méně náročné. en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně. Plný text práce je přístupný pouze v rámci univerzity. cs
dc.subject technologie vstřikování cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject polymer cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject polymer cs
dc.subject zatékavost cs
dc.subject drsnost povrchu cs
dc.subject injection molding technology en
dc.subject injection mold en
dc.subject design en
dc.subject polymer en
dc.subject fluidity en
dc.subject surface roughness en
dc.title Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů cs
dc.title.alternative Influence of technological parameters on polymer fluidity en
dc.type habilitační práce cs
dc.date.accepted 2017-10-04
dc.description.abstract-translated Injection molding is currently the most widely used polymer processing technology. Generally, it allows the production of finished parts, which in most cases do not require subsequent operations. Injection mold (tool) is a very complex assembly consisting of many differently large and variously complex parts. The greatest demands are placed on the production of shaped cavities, including both the cavity of the mold giving the shape and dimensions of the future product, as well as the runner system (runners providing the polymer melt to the individual cavities). The runner system can be very complex and in many cases occupy up to 50 % of the material volume be processed. In current practice, the requirement for high quality (polishing) of all surfaces that come into contact with the melt is still very often applied due to better flow conditions. Habilitation thesis deals with study of influence of mold cavity surface quality and technological parameters influence of on polymer flow. The results of the experiments carried out with selected types of polymers (thermoplastics, thermoplastic elastomers and elastomers) showed an effect of the test plates surface roughness on the melt flow. This finding allows us to withdraw from existing ideas about the influence of surface quality on the flow properties and to exclude the technological process of the expensive finishing operation (if the terms allow it). The use of the measurement results can have a major effect on the production of molded parts of injection molds, in particular in the modification of the processes used so far, and their replacement by production processes with less expensive and time-consuming ones. en
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy cs
dc.date.submitted 2017-03-03


Files in this item

Files Size Format View Description
staněk_2017_hp.pdfBlocked 6.105Mb PDF View/Open habilitační práce
staněk_2017_teze.pdf 2.659Mb PDF View/Open teze habilitační práce
staněk_2017_op.zip 2.032Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account