Bezpečnostní projekt objektu Zimní stadion Prostějov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní projekt objektu Zimní stadion Prostějov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vičar, Dušan
dc.contributor.author Solanský, Jan
dc.date.accessioned 2018-02-13T12:35:48Z
dc.date.available 2018-02-13T12:35:48Z
dc.date.issued 2017-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41612
dc.description.abstract Cílem práce je objekt Zimní stadion města Prostějov a ochrana před potencionálním úni-kem amoniaku do přilehlého okolí z tohoto objektu. V teoretické části se budu zabývat právním ukotvením v oblasti chemie a krizového řízení, charakteristikou amoniaku a dal-šími aspekty nutnými pro zabezpečení tohoto objektu. V praktické části především mode-lování potencionálních krizových situací typu úniku nebezpečné chemické látky v softwa-rových nástrojích k vytvoření kvalitních podkladů pro řešení krizových situací s tímto ob-jektem spojena, jakož i charakteristikou objektu spolu s technickým vybavením. Dále se budu zabývat cvičením složek IZS v rámci tohoto objektu a navrhnu další bezpečnostní opatření pro zabezpečení tohoto objektu před vnitřními i vnějšími riziky.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject amoniak cs
dc.subject nebezpečná chemická látka cs
dc.subject modelování úniku amoniaku cs
dc.subject cvičení IZS cs
dc.subject bezpečnostní opatření cs
dc.subject ammonia en
dc.subject hazardous chemicals en
dc.subject ammonia leakage modeling en
dc.subject IRS exercise en
dc.subject security measures en
dc.title Bezpečnostní projekt objektu Zimní stadion Prostějov
dc.title.alternative Security Project of the Ice Stadium of Prostějov
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kyselák, Jan
dc.date.accepted 2017-10-09
dc.description.abstract-translated The purpose of this work is the object Ice stadium of the city of Prostějov and protection from potential leakage of ammonia to the surrounding areas from this object. The theoreti-cal part will deal with legislation in the field of chemistry and crisis management, characte-ristics of ammonia and other aspects necessary for the security of this object. In the practi-cal part, mainly the modeling of potential crisis situations type of leak hazardous chemicals in software tools to create high-quality documents for solving crisis situations associated with this object, as well as the characteristics of the object along with technical equipment. Furthermore, I will deal with exercise of IRS associated with this object and propose ad-ditional safety measures for the security of this object before the internal and external risks.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 47821
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-09-22


Files in this item

Files Size Format View Description
solanský_2017_dp.pdf 5.535Mb PDF View/Open None
solanský_2017_op.pdf 323.7Kb PDF View/Open None
solanský_2017_vp.pdf 323.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account