Sociální a emocionální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí střední školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální a emocionální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí střední školy

Show full item record

Thumbnail
Title: Sociální a emocionální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí střední školy
Author: Hanková, Magdalena
ISBN: 978-80-7454-741-6
URI: http://hdl.handle.net/10563/41625
Date: 2014-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 82
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená disertační práce se zaměřuje na důležitou oblast vzdělávací politiky, které je především v zahraniční odborné literatuře věnováno stále více pozornosti - sociálním a emocionálním potřebám žáků s tělesným postižením, kteří byli v průběhu svého sekundárního vzdělávání individuálně integrováni do škol hlavního vzdělávacího proudu. Teoretická část práce ukotvuje zvolenou problematiku, přičemž akcent je kladen na charakteristiku vybrané cílové skupiny - adolescentů s vrozeným tělesným postižením - z hlediska somatického, psychosociálního a edukačního. Dále si všímáme sociálních specifik, které mohou být s vrozeným tělesným postižením spjaty, a determinují tak žákovo začlenění a participaci v prostředí střední školy. Teoretický rámec je pak uzavřen kapitolou o sociálních a emocionálních potřebách žáků s tělesným postižením jako součásti integrativní edukační praxe, a to s přihlédnutím k jejím aktuálním trendům, činitelům a psychosociálním aspektům. Empirická část práce představuje nejenom metodologické pozadí autorského výzkumu, ale především jeho výsledky. Hlavním cílem realizovaného kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak deset absolventů s vrozeným tělesným postižením (dětskou mozkovou obrnou či spinální svalovou atrofií) retrospektivně reflektuje naplňování svých sociálních a emocionálních potřeb v prostředí střední školy. Data získaná skrze polostrukturovaná interview byla analyzována za využití analytických postupů situační analýzy, jež je řazena ke druhé generaci zakotvené teorie. Jako sekundární metoda sběru dat byla zvolena analýza legislativních, kurikulárních a strategických dokumentů české vzdělávací politiky, ale i dokumentů vydaných na evropské úrovni, a to s cílem posoudit, nakolik jsou v nich reflektovány sociální a emocionální potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě vyvozených závěrů jsou formulována doporučení do praxe, nastíněn aplikační rozměr práce, ale i diskutovány možnosti dalšího výzkumu ve zvolené oblasti.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
hanková_2018_teze.pdf 3.447Mb PDF View/Open teze disertační práce
hanková_2018_dp.pdf 2.169Mb PDF View/Open None
hanková_2018_op.pdf 556.9Kb PDF View/Open None
hanková_2018_vp.pdf 34.75Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account