Analýza komparativních výhod Slovenské republiky v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza komparativních výhod Slovenské republiky v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slinták, Karel
dc.contributor.author Hajková, Andrea
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42187
dc.description.abstract Bakalárska práca sa v teoretickej časti venuje základnej teórii komparatívnych výhod a opisu jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež vymedzuje základnú právnu legislatívnu úpravu, ktorá určuje ciele a záväzky zaviazaných strán, a teda pomáha k naplneniu spoločných celosvetových cieľov. Praktická časť bakalárskej práce spracúva informácie o geografickej polohe, aktuálnej hospodársko-ekonomickej situácií a využívaní obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku, Slovinsku a v Litve. Metódou komparácie porovnáva autorom vybrané dispozičné faktory Slovenska a jednotlivých štátov. Koniec praktickej časti sa venuje záverečným výsledkom komparácie, určeniu komparatívnych výhod a navrhnutiu energetickej stratégie Slovenska.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obnoviteľné zdroje energie cs
dc.subject metóda komparácie cs
dc.subject komparatívna výhoda cs
dc.subject elektrická energia cs
dc.subject spotreba energie cs
dc.subject národný cieľ cs
dc.subject Renewable energy sources en
dc.subject method of comparison en
dc.subject comparative advantage en
dc.subject electricity en
dc.subject energy consumption en
dc.subject national target en
dc.title Analýza komparativních výhod Slovenské republiky v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů
dc.title.alternative The Analysis of Comparative Advantages of the Slovak Republic in the Energy Production from Renewable Sources
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pechancová, Viera
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is in its theoretical part devoted to the basic theory of the comparative advantages and to the description of the renewable energy sources. It also defines the basic juridicial legislative regulation, which determines the targets and obligations of the contracting parties and so it helps to reach collective global goals. Its practical part processes the information about a geographical location, current economic situation and the usage of renewable energy sources in Slovakia, Austria, Slovenia and Lithuania. With the application of the method of comparison, it compares the selected dispositional aspects of Slovakia, chosen by the author, with the selected aspects of the individual countries. The closure of the practical part deals with the final results of the comparison, determination of the comparative andvantages and the energetic proposal strategy of Slovakia.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49965
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
hajková_2018_dp.pdf 2.517Mb PDF View/Open None
hajková_2018_op.docx 27.71Kb Unknown View/Open None
hajková_2018_vp.docx 22.87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account