Jak děti rozumějí příběhům

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jak děti rozumějí příběhům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Chlupová, Lenka
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:23Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:23Z
dc.date.issued 2018-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43939
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na mapování porozumění obrázkovému příběhu dětmi ve věku 4-6 let. Skládá se ze dvou částí, tedy části teoretické a empirické. Teoretická část shr-nuje pojem čtenářskou pregramotnost, jenž odráží potřebné aspekty pro úspěšný vstup dětí do světa četby. Dále se teoretická část zaměřuje na různá pojetí narace a jejich definice z pohledu jak českých, tak zahraničních autorů. Teoretický základ tedy vychází jak z českých, tak ze zahraničních zdrojů V druhé polovině diplomové práce jsme se zaměřili na komparativní analýzu, kdy byly výsledky provedeného výzkumu porovnávány s výsledky zahraničních výzkumů obdobného charakteru. Především je práce inspirována výzkumnými metodami, jež jsou aplikovány ve výzkumu narativních schopností dětí na Slovensku. Porozumění příběhu dětmi v českých poměrech není dostatečně aktuálním námětem pro hloubkovou studii, proto jsme se rozhodli tento výzkum uskutečnit. Výzkumný vzorek tvořilo 53 dětí ve věku 4-6 let z monolingválního prostředí. Všechny tyto děti byly testovány v jimi navštěvovaném prostředí mateřské školy. Součástí studie je krátké mapování předpokladů pro čtení v rodině. To je postaveno na výpovědích rodičů v dotazníkovém šetření. Výzkum míry porozumění příběhu u dětí probíhal prostřednictvím testu, který byl založen na převyprávění dvou obrázkových příběhů. Výsledky byly zpra-covány na úrovni strukturální analýzy narativních výpovědí dětí, na úrovni globální analýzy narativních výpovědí dětí a v poslední řadě metodou korelace, kdy byla posuzována úroveň porozumění příběhu v návaznosti na předpoklady získané z rodinného prostředí.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject implicitní porozumění cs
dc.subject explicitní porozumění cs
dc.subject narativní schopnosti cs
dc.subject příběh cs
dc.subject hodnocení po-rozumění cs
dc.subject implicit understanding en
dc.subject explicit understanding en
dc.subject narrative ability en
dc.subject story en
dc.subject understanding evaluation en
dc.title Jak děti rozumějí příběhům
dc.title.alternative How do children understand stories
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on mapping the understanding of the picture story by children aged 4-6. The thesis is consisted to two parts - the theoretical part and the empirical part. The theoretical part summarizes the concept of reader pre-literacy, which reflects the necessary aspects for the successful entry of children into the reading world. Furthermore, the theore-tical part focuses on different concepts of narration and their definition from the perspecti-ve of both Czech and foreign authors. Thus, the theoretical basis is based on both Czech and foreign sources In the second half of the thesis we focused on comparative analysis, when the results of the research were compared with the results of foreign researches of a similar nature. Above all, the work is inspired by the research methods applied in the re-search of the narrative abilities of children in Slovakia. Understanding the story with chil-dren in the Czech Republic is not an actual topic for an in-depth study, so we decided to carry out this research. The research sample consisted of 53 children aged 4-6 years from a monolingual environ-ment. All these children were tested in their kindergarten environment. The study includes a short mapping of family reading assumptions. This is based on the parents' statements in the questionnaire survey. Research on the level of understanding of the story in children was through a test that was based on the retelling of two picture stories. The results were processed at the level of structural analysis of the narrative testimony of children, at the level of global analysis of narrative testimonies of children and, last but not least, by the correlation method, when the level of understanding of the story was assessed following the assumptions obtained from the family environment.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 50910
dc.date.submitted 2019-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
chlupová_2019_dp.pdf 3.872Mb PDF View/Open None
chlupová_2019_op.docx 18.39Kb Unknown View/Open None
chlupová_2019_vp.docx 18.67Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account