Ageismus

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ageismus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martinková, Vlasta
dc.contributor.author Zaňátová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:24:59Z
dc.date.available 2010-07-15T22:24:59Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4563
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se zabývám problematikou ageismu, nebo-li diskriminací vůči jedinci či skupině na podkladě vyššího věku. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsem uvedla, jaký je postoj společnosti ke stárnutí, co je to stáří, stárnutí, jaké jsou teorie stárnutí a jaké jsou jeho důsledky. Pod pojmem stáří je zahrnuto biologické stárnutí, psychické stárnutí a s tím související vznik depresí ve stáří. Do sociálního stárnutí jsem zahrnula modely adaptace na stáří a odchod do důchodu. V hlavní části teorie se zabývám samotným ageismem. Co je to ageismus, deset hlavních bodů shrnujících předsudky, dopad předsudků na chování společnosti, vztah ageismu k vlastnímu sebepojetí stárnoucího člověka a jak může být ageismus zmírňován. V závěru jsem uvedla cíle a hypotézy, které chci ověřit dotazníkovým šetřením. V praktické části jsou uvedeny metody průzkumu pro ověření hypotéz a cílů. Jsou zde vyhodnoceny dva typy dotazníků. První z nich byl určen pro žáky ve věku 15 - 16 let a druhý seniorům nad 65 let. V závěru jsem zhodnotila, zda se mé hypotézy potvrdily. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 4171008 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ageismus cs
dc.subject stereotyp cs
dc.subject předsudek cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject senior cs
dc.subject žák cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject hypotézy cs
dc.subject cíle cs
dc.subject teorie cs
dc.subject společnost cs
dc.subject pojem cs
dc.subject důchod cs
dc.subject deprese cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject modely cs
dc.subject sebepojetí cs
dc.subject metody cs
dc.subject etika cs
dc.subject problematika cs
dc.subject sociální cs
dc.subject psychologické cs
dc.subject biologické cs
dc.subject demografie cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject ošklivost cs
dc.subject impotence cs
dc.subject schopnosti cs
dc.subject duševní cs
dc.subject zbytečnost cs
dc.subject izolace cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject ageism en
dc.subject stereotype en
dc.subject prejudice en
dc.subject discrimination en
dc.subject age en
dc.subject aging en
dc.subject senior en
dc.subject pupil en
dc.subject questionnaire en
dc.subject inquiry en
dc.subject hypotheses en
dc.subject purposes en
dc.subject theory en
dc.subject society en
dc.subject term en
dc.subject pension en
dc.subject depression en
dc.subject adaptation en
dc.subject models en
dc.subject self understanding en
dc.subject method en
dc.subject ethics en
dc.subject problems en
dc.subject social en
dc.subject psychological en
dc.subject biological en
dc.subject demography en
dc.subject illness en
dc.subject nausea en
dc.subject impotence en
dc.subject abilities en
dc.subject mental en
dc.subject needlessness en
dc.subject isolation en
dc.subject poverty en
dc.title Ageismus cs
dc.title.alternative Ageism en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vrlová, Karla
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated I deal with problem of ageism in my Bachelor Thesis. This is discrimination against indivi-dual of group of people based on higher age. My Thesis has two parts. Theoretical part in-cludes what is the thinking of society about aging, what is old age, what is the theory of aging and what are its consequences. The term aging means biological aging, psychical aging and connected depressions in old age. Social aging includes models of adaptation to the old age and going to pension. In the main part of theory I concentrate on ageism itself. Definition of ageism, ten main points defining prejudices, impact of prejudices to the be-havior of society, relation of ageism to the own understanding of aging person, how ageism can be reduced. In the end of theory I prepared goals and hypothesis I wanted to confirm by questionnaire. Practical part includes methods of research to confirm hypothesis and goals. Two types of questionnaires are evaluated there. First is for students of the age 15 to 16 and second one is for seniors of age over 65. In the final part I evaluated if my hypothesis were confirmed. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6622
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zaňátová_2007_bp.pdf 3.977Mb PDF View/Open
zaňátová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
zaňátová_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account