Algoritmus pro rychlou detekci ohně v obrazovém toku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Algoritmus pro rychlou detekci ohně v obrazovém toku

Show simple item record

dc.contributor.author Janků, Peter
dc.date.accessioned 2019-12-20T14:15:21Z
dc.date.available 2019-12-20T14:15:21Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-886-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45887
dc.description.abstract Tato disertaŁní práce se zabývá algoritmy pro detekci ohnĄ v obrazovém toku. P°i poşáru nebo p°i krizové události zp?sobené ho°ením je vşdy velké riziko vzniku ˛kod na zdraví a majetku osob. Principy funkce u standardnĄ pouşívan ých detektor? ohnĄ vykazují urŁitá omezení, kv?li kterým je moşnost jejich pouşití v nĄkolika speci ckých prost°edích omezená. Nap°íklad v pr?myslových areálech se mohou nacházet procesy podobné ho°ení nebo procesy, ve kterých je ho°ení jejich p°ímou souŁástí. P°estoşe vývoj algoritm? detekce ohnĄ za pomocí poŁítaŁového vidĄní je velmi dob°e publikován, vhodný algoritmus pro detekci ohnĄ v obrazovém toku v reálném Łase stále chybí. Tato práce se zamĄ°ila na vývoj nového algoritmu zaloşeného na poŁítaŁovém vidĄní, který je vhodný pro detekci ohnĄ s vyuşitím standardních bezpeŁnostních kamer. Výsledkem je návrh nového algoritmu schopného detekovat ohe? s vyuşitím jednoduché neuronové sítĄ a extrakce markant? v Łase. Speciální pozornost p°i vývoji byla vĄnována výpoŁetní nároŁnosti algoritmu a dosaşené p°esnosti detekce.
dc.format 83
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject detekce ohně cs
dc.subject počítačové vidění cs
dc.subject senzorové systémy cs
dc.subject inteligentní senzory cs
dc.subject neuronové sítě cs
dc.subject vyčlenění markantů cs
dc.subject fire detection en
dc.subject computer vision en
dc.subject sensor systems en
dc.subject smart sensors en
dc.subject neural networks en
dc.subject feature extraction en
dc.title Algoritmus pro rychlou detekci ohně v obrazovém toku
dc.title.alternative Kontextově senzitivní senzorové systémy
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Adámek, Milan
dc.contributor.referee Dostál, Petr
dc.contributor.referee Zemčík, Pavel
dc.date.accepted 2019-12-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with algorithms of re detection in a video stream. Each unmanaged re or emergency event caused by the re has a signi cant potential to in ict extensive damage on a property or human lives. Moreover, widely used standard re detectors have some principle limitations, and therefore their usage is restricted in speci c scenarios. Especially in industrial areas, processes similar to combustion or processes containing combustion can be found. Even if the development of the re-detection computer vision algorithms is well-published, there are no suitable algorithms for re-detection in the video stream in realtime. This thesis is aimed to develop a new computer vision algorithm which is suitable for re detection by using standard surveillance camera. The main result is a new algorithm speci cation suitable for re detection in video stream by using simple feed-forward neural network and feature extraction. The special attention is devoted to decrease the computational complexity and improve the reliability of detection.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 53933
dc.date.submitted 2019-11-14


Files in this item

Files Size Format View Description
janků_2019_dp.pdf 1.182Mb PDF View/Open None
janků_2019_op.pdf 1.964Mb PDF View/Open None
janků_2019_vp.pdf 481.6Kb PDF View/Open None
janků_2019_teze.pdf 2.559Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account