Magnetic polymeric composites as absorbers of electromagnetic energy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Magnetic polymeric composites as absorbers of electromagnetic energy

Show simple item record

dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.date.accessioned 2020-02-10T12:15:42Z
dc.date.available 2020-02-10T12:15:42Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-80-7454-871-0 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45897
dc.description.abstract The lecture book contains a literature survey and the authors’ data on the application of magnetic polymeric composites as absorbers of electromagnetic energy. The first part of the book is devoted to the development of single-layer RAs. It is shown that effective, compact, and, most importantly, economical RAs can be produced by using elastomers filled with core-shell particles, where core is multi-domain particles of low-anisotropy ferrite (e.g., MnZn) and shell is a conducting polymer (e.g., PANI). It is established that the operating frequency range of the RAs of this type can be adjusted by changing the properties of PANI. The author explained this phenomenon by the dual effect of PANI grown as a monolayer on the surface of a ferrite particle during in-situ polymerization. First, this increases the effective magnetic anisotropy of the ferrite, which leads to a shift in magnetic losses maximum (the resonance frequency) of the composite to the high-frequency region. Second, since the conductivity of PANI is determined by the synthesis conditions, its control allows one to change the complex permittivity of the composite and, thus, to improve the impedance matching conditions of RAs. The second part of the book deals with the development of embolic agents with complex of rheological and magnetic properties for conducting AEH. To reach the goal, the author drew the attention of the research team on the preparation of silicone-based magnetic composites to ensure safe delivery and filling of the vascular system of the tumour with subsequent occlusion due to the formation of a soft embolus. The high heating rate (tens of C min -1 ) of composites in alternating magnetic fields (AMFs) was achieved by addition of uniform NPs of chemically stable maghemite. The materials obtained show a significant antitumor effect, which was studied in-vitro and in-vivo. en
dc.format.extent 66 en
dc.language.iso en en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Doktorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity. cs
dc.subject polymer composites en
dc.subject embolic agents en
dc.subject magnetic filler en
dc.subject conductive polymers en
dc.subject electromagnetic wave absorber en
dc.subject magnetic hyperthermia en
dc.subject polymerní kompozity cs
dc.subject embolizační činidlo cs
dc.subject magnetické plnivo cs
dc.subject vodivé polymery cs
dc.subject absorbér elektromagnetického vlnění cs
dc.subject magnetická hypertermie cs
dc.title Magnetic polymeric composites as absorbers of electromagnetic energy en
dc.title.alternative Magnetické polymerní kompozity jako absorbéry elektromagnetické energie cs
dc.type Book en
dc.date.accepted 2020-02-05
dc.description.abstract-translated Tato práce sestává z literární studie a autorčiných výstupů v oblasti využití magnetických polymerních kompozitů jako absorbérů energie elektromagnetického pole. První část je věnována vývoji jednovrstvých radioabsorbérů (RAs). Ukazuje se, že efektivní, kompaktní a v neposlední řadě ekonomické RA mohou být vyrobeny s využitím elastomerů plněných částicemi typu jádra-slupka, přičemž jádrem jsou magnetické vícedoménové částice s nízkou anisotropií (např. MnZn ferit) a slupkou jsou vodivé polymery (např. PANI). Operační frekvenční rozsah tohoto typu RA lze nastavit pomocí vlastností PANI. Autorka vysvětluje tento jev dvojím účinkem monovrstvy PANI na povrchu feritových částic vznikající během in-situ polymerizace. Tato nejdříve vede k nárůstu efektivní magnetické anisotropie feritu, která následně posouvá maximum magnetických ztrát (rezonanční frekvenci) kompozitu k vyšším frekvencím. Za druhé, jelikož je vodivost PANI dána podmínkami při jeho syntéze, lze takto měnit komplexní permitivitu kompozitu a tím zlepšit impedanční podmínku RA. Druhá část práce se zabývá přípravou biokompatibilních kompozitů s komplexními magnetickými, reologickými vlastnostmi s důrazem na vývin tepla ve střídavém magnetickém poli, vhodné pro aplikaci při arteriální embolizační hypertermii (AEH). Za tímto účelem se autorka spolu se členy výzkumné skupiny zaměřila na přípravu magnetických kompozitů na bázi silikonu, které mají umožnit bezpečné dopravení a naplnění cévního systému nádoru s následnou okluzí v důsledku tvorby měkké embolie. Vysoký vývin tepla (desítky °C min –1 ) těchto materiálů ve střídavém magnetickém poli byl dosažen přídavkem uniformních nanočástic chemicky stabilního maghemitu. Takto získaný materiál vykazuje významný protinádorový účinek, který byl studován jak in-vitro, tak in-vivo. cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie en
dc.date.submitted 2019-10-02


Files in this item

Files Size Format View Description
kazantseva_2020_teze.pdfBlocked 2.142Mb PDF View/Open profesorské teze
kazantseva_2020_teze-obsah.pdf 191.5Kb PDF View/Open obsah

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account