Netradiční druhy potravin - jejich význam, vlastnosti a využití

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Netradiční druhy potravin - jejich význam, vlastnosti a využití

Show simple item record

dc.contributor.author Mlček, Jiří
dc.date.accessioned 2020-07-09T12:54:50Z
dc.date.available 2020-07-09T12:54:50Z
dc.date.issued 2020-04
dc.identifier.isbn 978-80-7454-908-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45907
dc.description.abstract V současné době je velmi významným tématem mnoha vědeckých týmů hledání alternativních zdrojů výživy a to z důvodu neustále se zvyšujících nároků konzumentů na kvalitu, nutriční složení, široký sortiment potravin a taktéž z důvodu nárůstu světové populace a civilizačních onemocnění. Zvedá se tak poptávka po minoritních, méně známých, netradičních či nových druzích rostlinných nebo živočišných produktů. Jsou to druhy, které nejsou v naší společnosti příliš známé, nebo druhy, které se s vývojem zemědělské výroby dostaly v minulých desetiletích do pozadí. Tyto netradiční potraviny však přinášejí nový benefit – velmi významný zdroj vitamínů, minerálních látek, vlákniny, enzymů, dalších bioaktivních a jiných látek, ve většině případů s obsahy daleko vyššími než nalezneme u běžných potravin. Do netradičních druhů potravin pak řadíme netradiční druhy ovoce s mnohdy unikátním složením, jedlý hmyz s vhodným složením, ekonomickým a ekologickým benefitem oproti chovu hospodářských zvířat, dále jedlé květy příp. další komodity. Dalšími přednostmi netradičních rostlinných druhů a jedlých druhů hmyzu je jejich značná přizpůsobivost, nenáročnost na podmínky prostředí, široká druhová rozmanitost a různé způsoby zpracování a v současnosti velmi vysoký aplikační potenciál v potravinářství, farmacii, kosmetice aj. odvětvích. Oblast vědeckého zájmu je pak zaměřena na chemické složení, použití různých metod při stanovení složek, technologické parametry, senzorické vlastnosti, změny při skladování, zpracování, srovnávání jednotlivých druhů a kultivarů, porovnávání s konvenčními potravinami, sledování vzájemných vztahů mezi bioaktivními složkami a antioxidačním působením, porovnávání lokalit z hlediska složení, sledování vlivu klimatických faktorů, faktorů chovu, bezpečnosti, doby sklizně aj. Značná část obsahu předkládaných tezí byla publikována ve vědeckých časopisech uvedených v databázích WoS a SCOPUS. Zájem o tyto výsledky vědecké činnosti se pak odrážejí zejména v citovatelnosti jednotlivých publikací a vytváří předpoklad pro další rozvoj oblasti potravinářství, výživy či příbuzných oborů zajišťovaných Fakultou technologickou UTB ve Zlíně. cs
dc.format.extent 40
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Doktorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.
dc.subject nutriční hodnota cs
dc.subject bioaktivní látky cs
dc.subject antioxidanty cs
dc.subject polyfenolické látky cs
dc.subject vitamíny cs
dc.subject minerální látky cs
dc.subject netradiční druhy ovoce cs
dc.subject jedlý hmyz cs
dc.subject senzorické hodnocení cs
dc.subject potravinářství cs
dc.subject výživa cs
dc.subject nutritional value en
dc.subject bioactive compounds en
dc.subject antioxidants en
dc.subject polyphenolic compounds en
dc.subject vitamins en
dc.subject minerals en
dc.subject non-traditional fruits en
dc.subject edible insects en
dc.subject sensory evaluation en
dc.subject food industry en
dc.subject nutrition en
dc.title Netradiční druhy potravin - jejich význam, vlastnosti a využití cs
dc.title.alternative Non-traditional types of food - their importance, properties and utilization en
dc.type Thesis en
dc.date.accepted 2020-07-01
dc.description.abstract-translated Nowadays, the search for alternative sources of nutrition is a very important topic of many scientific teams due to the increasing demand of consumers for quality, nutritional composition, and a wide assortment of foodstuffs and also due to the increase of the world population and civilization diseases. This raises the demand for minor, lesser-known, non-traditional or new types of plant or animal products. These are species that are not very well known in our society, or species that had got in the background in recent decades along with the development of agricultural production. These non-traditional foods, however, bring a new benefit - a very important source of vitamins, minerals, fiber, enzymes, other bioactive substances, and more substances, in most cases with a far higher content than found in conventional foods. Uncommon types of food include non-traditional fruits with an often unique composition, edible insects with appropriate composition, economic and ecological benefits over livestock breeding; edible flowers or other commodities. Other advantages of non-traditional plant species and edible insect species are their great adaptability, low environmental demands, wide species diversity and various processing methods, and at present very high application potential in the food, pharmaceutical, cosmetics, and other sectors. The area of scientific interest is focused on chemical composition, use of various methods in determining ingredients, technological parameters, sensory properties, changes during storage, processing, comparison of individual species and cultivars, comparison with conventional foods, monitoring of relationships between bioactive ingredients and antioxidant effect, comparison of localities in terms of composition, influence monitoring of climatic factors, breeding factors, safety, harvest time, etc. Much of the content of the submitted theses were published in scientific journals listed in the WoS and SCOPUS databases. The interest in the results of these scientific activities is reflected mainly in the citability of individual publications and creates a prerequisite for further development of food, nutrition or related fields provided by the Faculty of Technology of TBU in Zlín. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.date.submitted 2020-02-05


Files in this item

Files Size Format View Description
mlček_2020_teze.pdf 2.313Mb PDF View/Open profesorské teze

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account