Využití analytického programování pro odhady časových náročností vývoje softwarových projektů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití analytického programování pro odhady časových náročností vývoje softwarových projektů

Show simple item record

dc.contributor.author Urbánek, Tomáš
dc.date.accessioned 2021-01-08T11:09:12Z
dc.date.available 2021-01-08T11:09:12Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-975-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45971
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti softwarového inženýrství specificky na získávání odhadu časového úsilí. Získávání přesnějších odhadů je jednou z kritických částí cyklu softwarového vývoje. Tato práce jako celek má přispět k vytvoření frameworku pro přesnější odhad tohoto úsilí pomocí metod symbolické regrese. V práci jsou řešeny zejména vlastnosti a nastavení tohoto nového frameworku, tak aby poskytoval zpřesnění odhadu časového úsilí. Byly řešeny otázky linearity mezi odhadem a skutečným časovým úsilím, dále možnosti optimalizace frameworku, jak pomocí snížení velikosti prohledávaného prostoru, tak změnou účelové funkce. Dále je v práci porovnán odhad pomocí nového frameworku s odhady vypočítanými dalšími zkoumanými algoritmy. Framework byl testován na dvou datasetech s křížovou validací. Na datasetu s menším počtem vzorku dosahuje prezentovaný framework průměrné relativní chyby 40 %, což je zpřesnění oproti ostatním použitým metodám v průměru až 20 % a oproti standardní UCP rovnici až o 18 %. Na větším datasetu se průměrná relativní chyba pohybuje na hodnotě 8 %, která je srovnatelná s ostatními použitými metodami a taktéž zpřesněním oproti UCP rovnici až o 18 %.
dc.format 109
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Odhad časové náročnosti cs
dc.subject Softwarové inženýrství cs
dc.subject Odhadování cs
dc.subject Use Case Points cs
dc.subject Effort estimations en
dc.subject Software engineering en
dc.subject Predictions en
dc.subject Use Case Points en
dc.title Využití analytického programování pro odhady časových náročností vývoje softwarových projektů
dc.title.alternative Odhadování v softwarovém inženýrství
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čermák, Petr
dc.contributor.referee Habiballa, Hashim
dc.contributor.referee Šeda, Miloš
dc.date.accepted 2020-12-04
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on research in the field of software engineering; specifically on obtaining estimates of time effort. Obtaining more accurate estimates is one of the critical parts of the software development cycle. This work as a whole is intended to contribute to the creation of a framework for more accurate effort estimation. Presented effort estimation framework using symbolic regression methods. This work deals mainly with the properties and settings of this new framework, so as to provide a refinement of estimates of time effort. The issues of linearity between the estimate and the actual time effort were being undertaken, as well as the possibilities of optimizing the framework. Furthermore, this thesis compares the estimates using a new framework with estimates providing other models used in this field. This new framework was tested on two datasets with a cross-validation technique. On a dataset with a smaller number of samples, the presented framework achieves an average relative error of 40 %. This result is up to 20 % on average more accurate compared to other methods. And also up to 18 % more accurate compared to the standard UCP equation. On a larger dataset, the average relative error is around 8 %, which is comparable to the other methods used. Moreover, these results on a larger dataset are also a refinement of up to 18 % compared to the UCP equation.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 57084
dc.date.submitted 2020-10-16


Files in this item

Files Size Format View Description
urbánek_2020_dp.pdf 1.401Mb PDF View/Open None
urbánek_2020_op.pdf 1.558Mb PDF View/Open None
urbánek_2020_vp.pdf 401.8Kb PDF View/Open None
Urbánek_teze_2020.pdf 1.813Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account