Hodnotenie kvality video systémov vo vzťahu k bezpečnostným aplikáciám

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotenie kvality video systémov vo vzťahu k bezpečnostným aplikáciám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křesálek, Vojtěch cs
dc.contributor.author Kubicová, Anna cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:06:17Z
dc.date.available 2010-07-16T02:06:17Z
dc.date.issued 2007-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4667
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním metodickej príručky, ako postupovať pri výbere televíznych kamier s prihliadnutím na potreby v priemysle komerčnej bezpečnosti. V teoretickej časti je prehľad základov náuky o svetle, zobrazovacích techník v oblasti svetelného žiarenia a televízneho prenosu. Praktická časť poskytuje prehľad funkcií a parametrov kamier systémov priemyselnej televízie a zameriava sa na hodnotenie realizovaných meraní vybraných parametrov televíznych kamier. Ďalej ponúka možnosti realizácie školského laboratória pre testovanie zobrazovacích techník študentmi Univerzity Tomáše Bati. cs
dc.format 112s., 4 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 5986438 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject CCD - Charge Coupled Devices en
dc.subject CMOS - Complementary Metal Oxid Semiconductor en
dc.subject MTF - Modulation Transfer Function en
dc.subject IRE - Relative Unit en
dc.subject CCD - obrazový snímač cs
dc.subject CMOS - obrazový snímač cs
dc.subject MTF - morulačná prenosová funkcia cs
dc.subject IRE - relatívna jednotka zavedená v televíznej technike cs
dc.subject TVL - počet horizontálnych riadkov na výšku cs
dc.title Hodnotenie kvality video systémov vo vzťahu k bezpečnostným aplikáciám cs
dc.title.alternative Assessments qualities a video systems on the subject of security applications en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machyl, Jan cs
dc.date.accepted 2007-06-14 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the preparation of a methodical manual for selection of TV cameras with regard to the needs of commercial security business. The theoretical part includes an overview of basis of light science, imaging techniques in the sphere of luminous radiation and television transmission. The practical part presents a survey of functions and parameters of cameras in the systems of closed-circuit television and it is focused on assessment of performed measurement of selected parameters of TV cameras. It also offers possibilities for establishment of a school laboratory for testing of imaging techniques by the students of Tomas Bata University en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6212
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kubicová_2007_dp.pdf 5.709Mb PDF View/Open
kubicová_2007_vp.pdf 265.1Kb PDF View/Open
kubicová_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account