Autorská kniha

DSpace Repository

Language: English čeština 

Autorská kniha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Michal
dc.contributor.author Daniová, Klára
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:45Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:45Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46972
dc.description.abstract Bakalářská práce si v teoretické části klade za záměr informovat širší veřejnost lidským způsobem o autoimunitních onemocněních a jejich dopadu na běžný život. V části praktické se zaobírám typografií jakožto metaforickým vyjádření, jejímž užitím řeším problém názorného zobrazení pocitů a neduhů spojených s průběhem choroby. Ve stanovené linii tématu zkoumám přístup k typografii. Při zpracování textu v souvislosti slovesného i obrazového obsahu. Konečným ohraničeným výstupem je souhrnná práce v úrovni literární autorského textu i grafické úpravy, za jejíž hlavní přínos považuji pochopení převážně dětí s juvenilní artritidou. Nabízí vnuknutí využití typografie jakožto způsobu předání emocí a obrazně vyjádřeného zauzlení.
dc.format 47 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autoimunitní onemocnění cs
dc.subject juvenilní idiopatická artritida cs
dc.subject autorská kniha o chorobě cs
dc.subject tiskovina o nemocích cs
dc.subject variabilní typografie cs
dc.subject autoimmune diseases en
dc.subject juvenile idiopathic arthritis en
dc.subject author's book about the disease en
dc.subject printed matter about diseases en
dc.subject variable typography en
dc.title Autorská kniha
dc.title.alternative Author's Book
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pohlová, Petra
dc.date.accepted 2021-06-10
dc.description.abstract-translated In the theoretical part, the bachelor's thesis aims to inform the general public in a human way about autoimmune diseases and their impact on everyday life. In the practical part I deal with typography as a metaphorical expression, the use of which solves the problem of visual representation of feelings and ailments associated with the course of the disease. In the established line of the topic, I examine the approach to typography. When processing text in connection with verbal and pictorial content. The final limited output is a summary work in the level of literary author's text and graphic design, whose main benefit I consider the understanding of mostly children with juvenile arthritis. It offers the inspiration of the use of typography as a way of conveying emotions and figuratively expressed knots.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 59152
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
daniová_2021_dp.pdf 3.319Mb PDF View/Open None
daniová_2021_op.pdf 1.104Mb PDF View/Open None
daniová_2021_vp.doc 89Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account