Fotografická prezentace současné architektury

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fotografická prezentace současné architektury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokop, Jaroslav
dc.contributor.author Tůmová, Vendula
dc.date.accessioned 2023-01-10T07:46:50Z
dc.date.available 2023-01-10T07:46:50Z
dc.date.issued 2018-07-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-136-8 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52414
dc.description.abstract Přes stoupající přítomnost fotografií architektury chybí v českém (i slovenském) prostředí platforma pro reflexi zakázkové fotografie architektury. Její vliv na obraz současné architektury je přitom klíčový, protože fotografie vzniklé z podnětu architekta jsou převažujícím a téměř jediným zdrojem vizuálního materiálu v prezentaci soudobé architektury. Obrazy, kterými je architektura re-prezentována, odráží způsoby, jakými o architektuře přemýšlíme. Protože fotografie architektury neoperuje mezi fotografy a jejich teoretiky, ale v prostředí architektury, je třeba si položit otázku, do jaké míry je považována za náhražku fyzického setkání a do jaké míry je chápána jako sdílení ideje. Výpovědní hodnota fotografií je obvykle posuzována podle věrnosti žité realitě (užívání stavby) a věrnosti architektonickému návrhu (autorské ideji). Záměrem této studie není potvrzení ani vyvrácení pravdivosti té či oné fotografické reprezentace architektury, ale nahlédnutí způsobů, jakými je obrazová realita skrze vizuální jazyk z odlišných perspektiv vystavěna, tedy jak fotografie architektury utváří smysl a význam objektů. Případové studie představují různé přemýšlení o architektuře prostřednictvím jejího obrazu. Upozorňují na odlišné autorské koncepty, odhalují prezentační potřeby a zadání, které jsou předpokladem každé vizuální zprávy o architektuře. Reflexe principů zakázkové fotografie architektury nám umožňuje nahlížet tento obor jako komunikační nástroj, který má za úkol sdělit podstatu vizuálně. Zakázková fotografie architektury tedy není ztotožňována pouze s dokonalými snímky zdánlivě dokonalého díla, ale je vědomou obrazovou konstrukcí architektury, která reaguje na prezentační záměr konkrétního zadavatele.
dc.format 56 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obraz cs
dc.subject pravdivost fotografie cs
dc.subject autorství cs
dc.subject diskurz cs
dc.subject fotografiearchitektury cs
dc.subject prezentace ? reprezentace cs
dc.subject pohled cs
dc.subject vizuální komunikace cs
dc.subject architektonická kritika cs
dc.subject zakázková fotografie cs
dc.subject komerční fotografie cs
dc.subject kontextuálnífotografie cs
dc.subject Image en
dc.subject truth in photography en
dc.subject authorship en
dc.subject discourse en
dc.subject photography ofarchitecture en
dc.subject presentation ? representation en
dc.subject view en
dc.subject visual communication en
dc.subject architectural criticism en
dc.subject commissioned photography en
dc.subject commercial photography en
dc.subject contextual photography en
dc.title Fotografická prezentace současné architektury
dc.title.alternative Fotografická prezentace současné architektury
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2022-12-13
dc.description.abstract-translated Despite the increasing presence of photographs of architecture, there is a lack of a platform for the reflection of commissioned photography of architecture in the Czech (and Slovak) environment. Its influence on the image of contemporary architecture is crucial, because photographs created at the initiative of the architect are the predominant and almost the only source of visual material in the presentation of contemporary architecture. The images through which architecture is re-presented reflect the ways in which we think about architecture. Since the photography of architecture does not operate between photographers and their theorists, but in the environment of architecture, one must ask to what extent it is considered a substitute for physical encounter and to what extent it is understood as sharing an idea. The informative value of photographs is usually assessed according to fidelity to lived reality (use of the building) and fidelity to the architectural design (author's idea). The intention of this study is not to confirm or refute the truth of one or other photographic representation of architecture, but to look at the ways in which pictorial reality is constructed through visual language from different perspectives, i.e. how photographs of architecture shape the sense and meaning of objects. The case studies represent different ways of thinking about architecture through its image. They draw attention to different author's concepts, reveal the presentational needs and assignments that are a prerequisite for every visual report on architecture. Reflecting on the principles of custom architecture photography allows us to view this field as a communication tool whose task is to communicate the essence visually. Commissioned photography of architecture is therefore not identified only with perfect images of an apparently perfect work, but is a conscious image construction of architecture that responds to the presentation intention of a specific client.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 63511
dc.date.submitted 2022-10-07


Files in this item

Files Size Format View Description
Vendula_Tumova_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 2.193Mb PDF View/Open
tůmová_2022_dp.pdf 7.224Mb PDF View/Open None
tůmová_2022_op.pdf 751.4Kb PDF View/Open None
tůmová_2022_vp.pdf 2.602Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account