Faktory, které zvyšují loajalitu turistů k ekoturistice, mírný účinek prosociálního chování a vliv sociálních médií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory, které zvyšují loajalitu turistů k ekoturistice, mírný účinek prosociálního chování a vliv sociálních médií

Show simple item record

dc.contributor.author Hoang, Duc Sinh
dc.date.accessioned 2023-03-07T22:36:48Z
dc.date.available 2023-03-07T22:36:48Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-151-1 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52425
dc.description.abstract Ekoturismus řízení loajality je funkce, která využívá žádoucí výsledky pro turisty prostřednictvím uspokojivých zkušeností a pro komunitu prostřednictvím udržitelného rozvoje. Toto řízení zahrnuje ochranu životního prostředí a příjmy z cestovního ruchu, aby mohly destinace uspokojit své budoucí potřeby prostřednictvím výnosů. Ekoturistická loajalita je složená proměnná, která závisí na chování a postojích po konzumaci produktu cestovního ruchu. Udržitelné přístupy snižují marketingové náklady prostřednictvím uspokojivých služeb, které využívají doporučení a ústní marketing. Teorie potvrzení očekávání a teorie plánovaného chování poskytují kritický pohled na to, jak mohou destinační manažeři utvářet kvalitu služeb a turistických aktivit. Primárním cílem této studie je určit způsoby, které posílí loajalitu turistů k ekoturistice. Kromě toho je ústřední výzkumnou otázkou této studie, jak prosociální chování a sociální média ovlivňují mírnění vztahu mezi spotřebou e-WOM a loajalitou k ekoturistice. Výzkum ukazuje, že spotřeba e-WOM před cestou ovlivňuje image destinace a tento efekt je silnější, když mají návštěvníci příznivý dojem z altruistického chování obyvatel nebo pozitivního vlivu sociálních médií. Spokojenost turistů navíc souvisí s loajalitou k ekoturistice a tento vztah je silnější, když turisté vnímají pozitivní sociální chování nebo turisté získávají více interakcí ze sociálních sítí (po cestě).
dc.format 47 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ekoturistická loajalita cs
dc.subject e-WOM cs
dc.subject obrázek destinace cs
dc.subject ekoturistický zážitek cs
dc.subject spokojenost ekoturisty cs
dc.subject vliv sociálních médií cs
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject Ecotourism loyalty en
dc.subject e-WOM en
dc.subject Destination Image en
dc.subject Ecotourist Experience en
dc.subject Ecotourist Satisfaction en
dc.subject Social Media Influence en
dc.subject Prosocial Behaviour en
dc.title Faktory, které zvyšují loajalitu turistů k ekoturistice, mírný účinek prosociálního chování a vliv sociálních médií
dc.title.alternative Factors to Enhance Tourists' Ecotourism Loyalty, Moderation Effect of Prosocial Behaviour and Social Media Influence
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Maráková, Vanda
dc.contributor.referee Michálková, Anna
dc.date.accepted 2023-02-22
dc.description.abstract-translated Ecotourism loyalty management is a function that leveraged desirable outcomes for tourists through satisfactory experiences and to the community through sustainable development. This management includes environmental conservation and tourism earnings to enable the destinations to cater to their future needs through the revenue. Ecotourist loyalty is a composite variable that depends on behaviours and attitudes after consuming a tourism product. Sustainable approaches reduce marketing costs through satisfactory services that leverage recommendations and word of mouth marketing. Expectation confirmation theory and theory of planned behaviour provide critical insight on how destination managers may shape the quality of services and tourist activities. The primary objective of this study is to determine ways that enhance tourist's ecotourism loyalty. Moreover, this study's central research question is how prosocial behaviour and social media influence moderate the relationship between e-WOM consumption and ecotourism loyalty. The research show that e-WOM consumption before the trip affects destination image and this effect is stronger when visitors have a favourable impression of the residents' altruistic manner or positive social media influence. In addition, tourist satisfaction is related to ecotourism loyalty and this relationship is stronger when tourists perceive positive social behaviour or tourists receive more interactions from social networks (after the trip).
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 64400
dc.date.submitted 2022-12-31


Files in this item

Files Size Format View Description
Sinh_Hoang_Doctoral Thesis Summary_2023.pdf 3.505Mb PDF View/Open
hoang_2023_dp.pdf 1.525Mb PDF View/Open None
hoang_2023_op.pdf 760.0Kb PDF View/Open None
hoang_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account