Integrovaný rámec pro zkoumání ekologicky odpovědného nakupování: Poznatky z oblasti hotelového sektoru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrovaný rámec pro zkoumání ekologicky odpovědného nakupování: Poznatky z oblasti hotelového sektoru

Show simple item record

dc.contributor.author Dey, Sandeep Kumar
dc.date.accessioned 2023-03-07T22:36:49Z
dc.date.available 2023-03-07T22:36:49Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-152-8 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52426
dc.description.abstract The investigation aims to answer pertinent questions in the field of sustainable consumption of tourism resources. In the case of this study, the unit of analysis is known as green hotels or accommodation services that are eco-compatible. The study empirically examines individual propensities to green hotels in the context of an emerging tourist economy. It deploys the behavioral model of goal-directed behavior to capture, evaluate and predict aversive, anticipative, and reflective psycho-cognitive states of individuals when they are exposed to the concept of an eco-compatible accommodation option. A quantitative, deductive approach is adopted with a multi-modal methodological framework with a Monte-Carlo estimated sample strength of 750. Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) has been deployed for the study's deterministic and predictive processes, respectively. The study reveals stimulating patterns to understand the behavioural architecture among individuals towards green hotels. The study incorporates novel socio-cognitive variables in the research framework, which is anchored in the model of goal directed behaviour. Behavioral constructs like mindfulness and perceived greenwashing effect have yielded exciting observations that have significant implications for both industry and academia. Through this doctoral investigation, emotional factors have also been examined, which was a deficiency in mainstream scientific literature till now. It is evident from the empirical explanations that negative emotional affects exert a negative influence on the selection of eco-friendly hotel options. On the other hand, positive emotional affects have a positive role in the desire for green hotels. The need for the study arose from the fact that the tourism industry in India generates a significant amount of carbon footprint and accommodation businesses are an important contributor to the same. Therefore, the study expedites managerial implications for green hotel operators in the country. The examination not only expands the predictive capacity of the model of goal directed behaviour but also attempts to bridge the intention and behaviour gap. A comprehensive future research agenda is given herewith. Performance metrics of the model including the R-squared, SRMR, GFI and TFI appear to be robust, the F-squared measures of the critical pathways are medium to large. The investigation is aligned with the empiricist research doctrine that poises expanding the current horizons of the sustainable tourism discipline by engaging with the field's social aspect and answering the call to action by contemporary researchers.
dc.format 46 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zelené hotely cs
dc.subject udržitelná spotřeba cs
dc.subject udržitelný cestovní ruch cs
dc.subject chování hostů cs
dc.subject PLS-SEM cs
dc.subject behaviorální studie cs
dc.subject uhlíková stopa cs
dc.subject green hotels en
dc.subject sustainable consumption en
dc.subject sustainable tourism en
dc.subject guest behaviour en
dc.subject PLS-SEM en
dc.subject behavioural study en
dc.subject carbon footprint en
dc.title Integrovaný rámec pro zkoumání ekologicky odpovědného nakupování: Poznatky z oblasti hotelového sektoru
dc.title.alternative An Integrated Framework Towards Investigating Green Purchase Behaviour: Evidence from the Hotel industry
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Boďa, Martin
dc.contributor.referee Čorejová, Tatiana
dc.date.accepted 2023-02-22
dc.description.abstract-translated Cílem práce je získat odpovědi na relevantní otázky z oblasti udržitelné spotřeby v cestovním ruchu. V případě této studie jsou zkoumanou jednotkou tzv. zelené hotely nebo ubytovací služby, které jsou ekologicky kompatibilní. Studie empiricky zkoumá individuální sklony ve vztahu k zeleným hotelům v kontextu rozvíjející se ekonomiky cestovního ruchu. Je využit behaviorální model cílově orientovaného chování k zachycení, vyhodnocení a předpovědi averzivních, anticipačních a reflexivních psychokognitivních stavů jednotlivců, když jsou vystaveni konceptu ekologicky kompatibilní možnosti ubytování. V práci je využit kvantitativní a deduktivní přístup s multimodálním metodologickým rámcem s Monte-Carlo odhadovanou sílou vzorku 750 osob. Pro deterministické a prediktivní procesy studie bylo použito modelování částečných nejmenších čtverců a strukturálních rovnic (PLS-SEM). Studie odhaluje podnětné vzorce pro pochopení struktury chování jednotlivců vůči zeleným hotelům. Ve studii jsou zahrnuty v rámci výzkumného rámce nové sociálně-kognitivní proměnné, který jsou zakotveny v modelu cílově orientovaného chování. Behaviorální konstrukty, jako je mindfulness a vnímaný efekt greenwashingu, přinesly zajímavá pozorování, která mají významné důsledky pro průmysl i akademickou sféru. Prostřednictvím tohoto doktorského šetření byly zkoumány také emoční faktory, což byl dosud v běžné vědecké literatuře nedostatek. Z empirických vysvětlení je zřejmé, že negativní emocionální afekty mají negativní vliv na výběr ekologicky šetrných hotelů. Na druhou stranu pozitivní emoční afekty hrají pozitivní roli v touze po ekologických hotelech. Potřeba studie vyplynula ze skutečnosti, že cestovní ruch v Indii vytváří značné množství uhlíkové stopy a ubytovací podniky k ní významně přispívají. Studie proto urychluje manažerské důsledky pro provozovatele zelených hotelů v zemi. Zkoumání nejen rozšiřuje prediktivní kapacitu modelu cílově orientovaného chování, ale také se pokouší překlenout propast mezi záměrem a chováním. Tímto je uveden komplexní program budoucího výzkumu. Ukazatele výkonnosti modelu včetně R-squared, SRMR, GFI a TFI jsou robustní, míry F-squared kritických cest jsou střední až velké. Šetření je v souladu s empirickou výzkumnou doktrínou, která si klade za cíl rozšíření současných obzorů disciplíny udržitelného cestovního ruchu tím, že se zabývá sociálním aspektem oboru a odpovídá na výzvu současných výzkumníků k akci.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 64516
dc.date.submitted 2022-12-31


Files in this item

Files Size Format View Description
Sandeep_Dey_Doctoral_Thesis_Summary_2023.pdf 3.281Mb PDF View/Open
dey_2023_dp.pdf 2.260Mb PDF View/Open None
dey_2023_op.pdf 909.3Kb PDF View/Open None
dey_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account