Aktivátory a inhibitory sociálních médii ve vztahu k rozvoji MSP na příkladu MSP působících v sektoru služeb v Ghaně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aktivátory a inhibitory sociálních médii ve vztahu k rozvoji MSP na příkladu MSP působících v sektoru služeb v Ghaně

Show simple item record

dc.contributor.author Amoah, John
dc.date.accessioned 2023-03-07T22:36:49Z
dc.date.available 2023-03-07T22:36:49Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-153-5 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52427
dc.description.abstract Čtvrtá průmyslová revoluce (Industry 4.0) přiměla mnohé k tomu, aby se zaměřili na propojitelnost a automatizaci a zároveň využívali data v reálném čase pro efektivní rozhodování a stali se konkurenceschopnými. Tento trend byl pozorován u malých a středních podniků (SMEs), zejména v rozvíjejících se ekonomikách, kde je jejich příspěvek k hrubému domácímu produktu výrazný. Tento vývoj je patrný u malých a středních podniků ve vyspělých i rozvojových zemích, které významně přispěly k tvorbě pracovních míst a dalším ekonomickým ukazatelům. Na druhou stranu bylo posílení tohoto růstu náročné vzhledem k potřebě vyhovět měnící se poptávce spotřebitelů. Za tímto účelem SME využívají inovativní marketingové strategie, aby splnily požadavky spotřebitelů a staly se konkurenceschopnými. Marketing na sociálních sítích se nicméně stal novým trendem marketingové komunikace a neustálé interakce se zákazníky. I když možnosti přijetí sociálních médií směrem k růstu podniků přesahují politickou a ekonomickou jurisdikci, literatura na toto téma je mezi rozvinutými ekonomikami zřejmá. Ještě důležitější je, že tyto studie se většinou zaměřují na dopad sociálních médií na záměr zákazníků propagovat produkt nebo službu firmy. Zdá se, že přijetí sociálních médií pro marketing a reklamu vede dlouhou cestu k upoutání pozornosti potenciálních zákazníků na značku (nebo produkt/službu). V méně digitalizované ekonomice, jako je Ghana, se však orientace na internetový marketing mezi malými a středními podniky potýká s některými provozními problémy, které mohou bránit udržitelnosti a růstu firmy. Na tomto pozadí se práce snažila zaplnit chybějící mezeru vytvořením komplexního výzkumného modelu, který by prozkoumal aktivátory a inhibitory aplikace sociálních médií jako nástroje marketingové komunikace pro růst malých a středních podniků mezi mikro až střední podniky v Ghaně. S využitím teorií využití a uspokojení a zapojení sociálních médií dizertační práce vysvětluje překážky a omezení sociálních médií pro růst malých a středních podniků v Ghaně. Aktivátory a inhibitory jsou popsány jako provozní přínosy a výzvy. V této práci výzkumník představil dva nové konstrukty (podnikatelská motivace a růst MSP). Studie využívá smíšený (kvalitativní a kvantitativní) metodický přístup k dosažení stanovených cílů. Výzkumník jako hlavní statistickou techniku použil kvantitativní analýzu dat prostřednictvím modelování parciálních nejmenších čtverců a strukturních rovnic (PLS-SEM), zejména software ADANCO verze 2.2.1, a také uplatnil konzultační rozhovory s odborníky, aby vyvodil smysluplný závěr pro kvalitativní přístup. Závěry studie by nabídly maximální přínos teorii, praxi (prospěšné pro manažery/vlastníky malých a středních podniků), vládám a akademikům o využívání sociálních médií pro udržitelné malé a střední podniky.
dc.format 48 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Aktivátoři cs
dc.subject inhibitory cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject MSP cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject reklamní nástroj cs
dc.subject služby cs
dc.subject Ghana cs
dc.subject Enablers en
dc.subject Inhibitors en
dc.subject social media en
dc.subject Small and Medium Enterprise en
dc.subject SMEs en
dc.subject Growth en
dc.subject Advertising tool en
dc.subject Service-Based en
dc.subject Ghana en
dc.title Aktivátory a inhibitory sociálních médii ve vztahu k rozvoji MSP na příkladu MSP působících v sektoru služeb v Ghaně
dc.title.alternative Enablers and Inhibitors of Social Media Usage Towards SMEs' Growth: Evidence from Service-Based SMEs in Ghana
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Havierniková, Katarína
dc.contributor.referee Ključnikov, Aleksandr
dc.date.accepted 2023-02-22
dc.description.abstract-translated The fourth industrial revolution (Industry 4.0) has propelled many to focus on interconnectivity and automation while leveraging real-time data for effective decision-making and becoming competitive. This trend has been observed among small and medium enterprises (SMEs), particularly in emerging economies where their contribution to the national Gross Domestic product has been pronounced. This development is apparent among SMEs in both developed and developing countries that have contributed substantially to job creation and other economic indicators. On the hind side, fortifying this growth has been challenging given the need to meet the changing demand of consumers. In pursuit of this, innovative marketing strategies are available to SMEs to meet consumers' demands and become competitive. Nonetheless, social media marketing has become an emerging trend for marketing communication and continuous customer interaction. Even though the affordances of social media adoption towards the growth of businesses transcend political and economic jurisdiction, literature on the subject matter has been apparent among developed economies. More importantly, these studies are mostly concentrated on the impact of social media on customers' intention to patronize a firm's product or service. Ostensibly, the adoption of social media for marketing and advertising goes a long way to draw the attention of prospective customers to a brand (or a company's product/service). However, within a less digitized economy like Ghana, Internet marketing orientation among SMEs is faced with some operational challenges that have a potency to hinder the firm's sustainability and growth. Against this background, the thesis sought to fill in the missing gap by developing a comprehensive research model to examine the enablers and inhibitors of social media application as a marketing communication tool for SMEs' growth among micro-to-medium enterprises in Ghana. Leveraging the uses and gratification and the social media engagement theories, the study explicates the enablers and inhibitors of social media to the growth of SMEs in Ghana. The enablers and inhibitors are described as the operational benefits and challenges respectively. In this thesis, the researcher introduced two new constructs (business motivation and SME growth). The study employs a mixed (qualitative and quantitative) method approach to execute the objectives set. The researcher, therefore, made use of quantitative data analysis through Partial least square and structural equation modeling (PLS-SEM) particularly ADANCO version 2.2.1 software as the main statistical technique and used experts and consultative interviews to draw a meaningful conclusion for the qualitative approach. The findings of the study would offer maximum contributions to theory, practice (beneficial to managers/owners of SMEs), governments, and academics on the usage of social media for a sustainable SME.
dc.description.department Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 64399
dc.date.submitted 2022-12-31


Files in this item

Files Size Format View Description
amoah_2023_teze.pdf 3.465Mb PDF View/Open
amoah_2023_dp.pdf 1.491Mb PDF View/Open None
amoah_2023_op.pdf 260.3Kb PDF View/Open None
amoah_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account