Vliv fintech průmyslu na výkonnost bank: Případová studie z Vietnamu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv fintech průmyslu na výkonnost bank: Případová studie z Vietnamu

Show simple item record

dc.contributor.author Pham, Phat Tien
dc.date.accessioned 2023-03-07T22:36:49Z
dc.date.available 2023-03-07T22:36:49Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-154-2 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52428
dc.description.abstract Fintech je nově vznikající technologie, která zásadně mění způsoby financování. Na základě toho se zrodilo nové odvětví: fintech průmysl. Hlavními subjekty fintech průmyslu jsou fintech společnosti, komerční banky a další finanční instituce využívající nové technologie. Spojení mezi fintech a bankami přitahuje pozornost mnoha vědců. Vliv fintech odvětví na výkonnost bank však dosud nebyl v dosavadních publikacích objasněn; proto vznáším otázku "Zda fintech odvětví ovlivňuje výkonnost bank". Na základě mnoha zpráv zkoumám, že vietnamský fintech průmysl je zajímavou případovou studií z těchto důvodů: (1) Vietnam je rozvojovou zemí, kde fintech hraje rozhodující roli v ekonomickém růstu spíše než v jiných zemích; (2) míra růstu fintech v počtu společností, uživatelů, transakcí a infrastruktury a míra investic bank do technologických inovací ve Vietnamu jsou vyšší než v jiných zemích, zejména ve srovnání s jinými zeměmi v jihovýchodní Asii; (3) vietnamská vláda věnovala větší pozornost a usnadnila rozvoj fintech průmyslu směrem k digitální ekonomice. Prostřednictvím přehledu literatury jsou navrženy tři výzkumné cíle k objasnění výzkumného problému: (1) vyhodnotit vliv růstu fintech společností na čtyři perspektivy výkonnosti bank pomocí Balanced Scorecard; (2) odhadnout vliv popularity fintech společností pomocí vyhledávače Google na výnosnost akcií bank; a (3) odhadnout vliv investic bank do technologických inovací na efektivnost bank pomocí Data Envelopment Analysis. Zjištění ukazují, že růst fintech společností je tlakem, který negativně souvisí s finančními ukazateli banky a loajalitou bankovních klientů. Investice bank do technologických inovací posiluje a modernizuje technologický systém banky se jeví jako neefektivní, což poškozuje efektivnost banky. Růst fintech společností však podporuje výkonnost banky tím, že zlepšuje interní procesy banky a zlepšuje znalosti a dovednosti zaměstnanců banky. Obliba fintech technologií je pozitivním faktorem návratnosti bankovních akcií, zatímco růst fintech společností pozitivně ovlivňuje celkovou výkonnost banky. Práce přispívá k (1) pozitivnímu vlivu růstu fintech společností na výkonnost bank; (2) pozitivnímu vlivu popularity fintech na výnosnost akcií bank; (3) negativnímu vlivu investic bank do technologií na efektivitu bank; a (4) významu pro zainteresované strany ve finančním a fintech odvětví. Další výzkum by mohl rozšířit rozsah (např. jihovýchodní Asie) a použít nové metody (např. přístup založený na vytěžování textů) k měření fintech proměnných a vyhodnocení jejich vlivu na výkonnost bank.
dc.format 46 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fintech cs
dc.subject Výkonnost banky cs
dc.subject Vietnam cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject Google vyhledávání cs
dc.subject VAR-Granger cs
dc.subject Copula cs
dc.subject fixních efektů cs
dc.subject náhodných efektů cs
dc.subject zobecněné nejmenší čtverce cs
dc.subject Tobit cs
dc.subject Fintech en
dc.subject Bank performance en
dc.subject Vietnam en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject Google search en
dc.subject VAR-Granger en
dc.subject Copula en
dc.subject Fixed effect en
dc.subject Random effect en
dc.subject Generalized least squares en
dc.subject Tobit en
dc.title Vliv fintech průmyslu na výkonnost bank: Případová studie z Vietnamu
dc.title.alternative Effect of The Fintech Industry on Bank Performance: A case study from Vietnam
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Ključnikov, Aleksandr
dc.contributor.referee Sipko, Juraj
dc.date.accepted 2023-02-22
dc.description.abstract-translated Fintech is an emerging technology that fundamentally changes the ways of finance. Based on that, a new industry was born: the fintech industry. Fintech companies, commercial banks, and other financial institutions using emerging technologies are the leading entities in the fintech industry. The link between fintech and banks has attracted many scholars. However, the effect of the fintech industry on bank performance has not yet been clarified by the existing publication; thus, I raise the concern "Whether the fintech industry affects bank performance." Based on many reports, I explore that the Vietnamese fintech industry is an interesting case study for the reasons: (1) Vietnam is a developing country, where fintech plays a critical role in economic growth rather than others; (2) the growth rate of fintech in a number of companies, users, transactions, and infrastructure, and the rate of bank investing in technology innovation in Vietnam are higher than others, especially compared to other countries in Southeast Asia; (3) Vietnamese government has paid more attention and facilitated for the fintech industry development to toward the digital economy. Through literature review, three research objectives are designed to clarify the research concern: (1) to evaluate the effect of fintech company growth on four perspectives of bank performance by the Balanced Scorecard; (2) to estimate the effect of fintech popularity by Google search on bank stock return; and (3) to estimate the effect of bank investment in technology innovation on bank efficiency by Data Envelopment Analysis. The findings show that the fintech company growth is a pressure, which negatively links to bank financial indicators and bank customer loyalty. Bank investment in technology innovation enhances and upgrades the bank technology system seems to be ineffective, which is harmful to bank efficiency. However, fintech company growth promotes bank performance by enhancing bank internal processes and improving bank employees' knowledge and skills. Fintech popularity is a positive factor in bank stock return, and fintech company growth is positive with overall bank performance. The thesis contributes (1) positive effect of fintech company growth on bank performance; (2) positive effect of fintech popularity on bank stock return; (3) negative effect of bank investment in technology on bank efficiency; and (4) meaningful for stakeholders in the finance and fintech industry. Further research might extend the scope (e.g., Southeast Asia) and apply new methods (e.g., text mining approach) to measure the fintech variables and evaluate their effect on bank performance.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 64398
dc.date.submitted 2022-12-31


Files in this item

Files Size Format View Description
pham_2023_teze.pdf 3.428Mb PDF View/Open
pham_2023_dp.pdf 2.478Mb PDF View/Open None
pham_2023_op.pdf 1.598Mb PDF View/Open None
pham_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account