Využití luminiscenční spektroskopie pro studium kinetiky vytvrzování epoxidových pryskyřic

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití luminiscenční spektroskopie pro studium kinetiky vytvrzování epoxidových pryskyřic

Show simple item record

dc.contributor.author Mikuličová, Michaela
dc.date.accessioned 2023-03-15T07:39:10Z
dc.date.available 2023-03-15T07:39:10Z
dc.date.issued 2016-09-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-157-3 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52429
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá využitím luminiscenční spektroskopie pro studium kinetiky vytvrzování epoxidových pryskyřic. Tato metoda je rychlá, citlivá a bezkontaktní, a je tedy vhodná pro kontinuální měření v průběhu výrobního procesu. Cílem práce je pomocí luminiscenční spektroskopie odhadnout dobu vytvrzení vybrané epoxidové pryskyřice. Za tímto účelem byl vytvořen matematický model kinetiky vytvrzování, který umožňuje určit vybrané technologické parametry z měření provedených v počátku reakce. Tento model může v praxi posloužit jako základ pro vytvoření algoritmu pro automatické řízení procesu v Průmyslu 4.0. Při ověření modelu na epoxidovém systému s větším objemovým zlomkem tvrdidla se objevil jev navýšení toku fotoluminiscenčního záření v počátku vytvrzovacího procesu. Tento jev brání určení potřebných kinetických parametrů. V práci proto byla popsána možná příčina tohoto navýšení. Také byla určena časová konstanta, po jejímž čtyřnásobku proces navýšení končí a probíhající reakci lze dále studovat z pohledu chemického síťování pomocí luminiscenční spektroskopie.
dc.format 40 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject luminiscenční spektroskopie cs
dc.subject epoxidová pryskyřice cs
dc.subject kinetika vytvrzování cs
dc.subject navýšení toku fotoluminiscenčního záření cs
dc.subject luminescence spectroscopy en
dc.subject epoxy resin en
dc.subject cure kinetics en
dc.subject increase in the photoluminescent flux en
dc.title Využití luminiscenční spektroskopie pro studium kinetiky vytvrzování epoxidových pryskyřic
dc.title.alternative Luminiscenční spektroskopie ve vybraných bezpečnostních aplikacích
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Pelant, Ivan
dc.contributor.referee Potáček, Milan
dc.contributor.referee Vilčáková, Jarmila
dc.date.accepted 2023-03-02
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with the use of luminescence spectroscopy to study the cure kinetics of epoxy resins. This method is rapid, sensitive, and non-contact; therefore, it is suitable for continuous measurement during the production process. The aim of the work is to estimate the cure time of selected epoxy resin using luminescence spectroscopy. For this purpose, a mathematical model of cure kinetics was created. This model enables the determination of selected technological parameters from measurements made at the beginning of the reaction. In practice, this model can serve as a basis for creating an algorithm for automatic process control in Industry 4.0. When verifying the model on an epoxy system with a larger volume fraction of the hardener, the phenomenon of increasing the flux of photoluminescent radiation at the beginning of the curing process appeared. This phenomenon limits the determination of the necessary kinetic parameters; therefore, its possible cause was described in this work. Moreover, the time constant of this phenomenon was determined. After four times this time, the process of increase ends, and the ongoing reaction can be further studied from the point of view of chemical crosslinking using luminescence spectroscopy.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 65252
dc.date.submitted 2023-01-06


Files in this item

Files Size Format View Description
mikuličová_2023_teze.pdf 3.760Mb PDF View/Open
mikuličová_2023_dp.pdf 2.548Mb PDF View/Open None
mikuličová_2023_op.pdf 192.7Kb PDF View/Open None
mikuličová_2023_vp.pdf 35.97Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account