Vztah výkonnosti a vzdělávacích a rozvojových činností na vybraných veřejných vysokých školách v Ghaně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vztah výkonnosti a vzdělávacích a rozvojových činností na vybraných veřejných vysokých školách v Ghaně

Show simple item record

dc.contributor.author Owusu, Victor Kwarteng
dc.date.accessioned 2023-07-04T13:39:25Z
dc.date.available 2023-07-04T13:39:25Z
dc.date.issued 2023-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-173-3 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52432
dc.description.abstract V poslední době, organizace dospěly k pevnému závěru, že rozvoj lidského kapitálu je zdrojem konkurenční výhody a produktivity, Nicméně, k dosažení konkurenční výhody, organizace musí odbornou přípravu a rozvoj stavět na kompetenci zaměstnanců. Kromě toho je řízení výkonnosti nejvýznamnějším přispěvatelem k individuálnímu vzdělávání a organizačnímu rozvoji. Aby však organizace dosáhly konkurenční výhody, musí odbornou přípravu a rozvoj dovedností, stavět na kompetenci zaměstnanců. Opět platí, že efektivní strategie vzdělávání a rozvoje pomáhají organizacím získat konkurenční dovednosti, schopnosti a kariérní rozvoj. Nicméně, Většina studií provedených na vzdělávání a rozvoj vnímají výkon jako závislé proměnnou. Předložená práce se však snaží zavést odbornou přípravu a rozvoj jako závislé proměnnou ve vztahu k hodnocení výkonnosti na základě kompetencí na vybraných veřejných univerzitách v Ghaně. V tomto rámci se studie snaží zaplnit chybějící mezeru poznání o zprostředkující roli závazku, moderační roli investic do vzdělávání a. Cílů studie bude dosaženo zapojením induktivního i deduktivního výzkumů. Studie přijme projekt vědeckého výzkumu, systematický výzkum rozhovory manažerů, kvantitativní analýzu dat a shlukování s aplikací modelování strukturálních rovnic jako techniky statistické analýzy. Výsledky studie budou analyzovány, diskutovány a následně bude formulován příspěvek k teorii, praxi a akademické oblasti s ohledem na odbornou přípravu a hodnocení výkonnosti založené na kompetencích.
dc.format 47 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odborná příprava a rozvoj cs
dc.subject pracovní podmínky cs
dc.subject závazek cs
dc.subject koncepce rozvoje lidských zdrojů cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject hodnocení výkonnosti cs
dc.subject ghanské veřejné univerzity cs
dc.subject Training and Development en
dc.subject Work Conditions en
dc.subject Commitment en
dc.subject Human Resource Development Concept en
dc.subject Competence en
dc.subject Performance Appraisal en
dc.subject Ghanaian Public Universities en
dc.title Vztah výkonnosti a vzdělávacích a rozvojových činností na vybraných veřejných vysokých školách v Ghaně
dc.title.alternative The Relation of Performance and Training and Development Activities in Selected Public Universities in Ghana
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čambál, Miloš
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2023-06-27
dc.description.abstract-translated Recently, organizations have come to a firm conclusion that human capital development is the source of competitive advantage and productivity, However, to achieve a competitive advantage, organizations must manage skill training and development to build on the competence of employees. Moreover, performance management is the most significant contributor to individual training and organizational development. However, to achieve a competitive advantage, organizations must manage skill training and development to build on the competence of employees. Again, effective training and development strategies help organizations to acquire competitive skills, abilities, and career development. Nonetheless, most of the studies conducted on training and development and performance rely on performance as dependent variable. However, the proposed thesis seeks to establish training & development as dependent variable in relation to competence-based performance appraisal in selected public universities in Ghana. Against this framework, the study seeks to fill the missing gap of the mediating role of commitment and the moderating role of investment in training and employee's intention to stay on employee commitment and training & development. The goals of the study were achieved by the involvement of both inductive and deductive explorations. The study adopted a scientific research design process, systematic review, interviews of managers, quantitative data analysis and clustering. A total of 365 out of the 410 respondents were digested with the application of structural equation modelling as statistical analysis technique. The study results have been analysed, discussed and a proposed contribution to theory, practice, academic and policy formulation with respect to training & development and competence-based performance appraisal and corresponding mediating and moderating variables have been elaborated profusely in the subsequent text. Limitations and future research directions are espoused.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 65945
dc.date.submitted 2023-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
owusu_2023_teze.pdf 3.347Mb PDF View/Open
owusu_2023_dp.docx 830.0Kb Unknown View/Open None
owusu_2023_op.pdf 224.2Kb PDF View/Open None
owusu_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account