Podoby žákovských otázek ve výuce matematiky v primárním vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 
Podoby žákovských otázek ve výuce matematiky v primárním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.author Pavelková, Marie
dc.date.accessioned 2023-09-07T10:47:21Z
dc.date.available 2023-09-07T10:47:21Z
dc.date.issued 2016-08-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-180-1 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52449
dc.description.abstract Disertační práce se zaměřuje na žákovské otázky ve výuce matematiky u žáků v primárním vzdělávání s důrazem na otázky kladené žákem v rámci výukové komunikace. Práce je rámována třemi tématy. Nejprve jsou žákovské otázky představeny v kontextu sociokulturní teorie vzdělávání a didaktického a realistického konstruktivismu. Pozornost je věnována také reflexi dosavadních tuzemských a zahraničních výzkumů a jejich výsledků. Teoretická část je uzavřena představením pozice žákovské otázky v matematice, na níž je nahlíženo v kontextu a-didaktických situací, stejně jako v kontextu gradovaných úloh, které vytváří platformu pro dialogické vyučování ve výuce matematiky. V empirické části je představen vlastní kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo identifikovat a popsat, jaké typy otázek kladou žáci v hodinách matematiky orientovaných na produktivní kulturu vyučování a učení, a následně analyzovat, jak učitel vytváří podmínky pro učení žáků prostřednictvím jejich otázek ve výuce matematiky. Data byla získávána prostřednictvím nestrukturovaného pozorování žáků ve výukové komunikaci a následně realizací polostrukturovaných interview s učiteli matematiky v primárním vzdělávání. Na základě získaných dat, analyzovaných pomocí dílčích kroků zakotvené teorie, jsou formulována doporučení do praxi i diskutovány možnosti dalšího výzkumu problematiky žákovských otázek.
dc.format 46 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject žákovská otázka cs
dc.subject primární vzdělávání cs
dc.subject matematika cs
dc.subject konstruktivismus cs
dc.subject produktivní kultura výuky cs
dc.subject students? question en
dc.subject primary educations en
dc.subject mathematics en
dc.subject constructivism en
dc.subject productive culture of teaching and learning en
dc.title Podoby žákovských otázek ve výuce matematiky v primárním vzdělávání
dc.title.alternative Students' questions in primary mathematics classrooms
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Jirásek, Ivo
dc.contributor.referee Molnár, Josef
dc.date.accepted 2023-07-12
dc.description.abstract-translated The dissertation is focused on students? question in classes of mathematics of students in primary education emphasizing the questions asked by student within educational communication. The text is framed by three topics. Students? questions are presented in the context of sociocultural theory of education, didactic and realist constructivism. Attention has also been paid to the reflection of existing Czech and foreign research and its results. The final section of the theoretical part presents the position of students? questions in mathematics viewed from the context of a-didactic situations as well as in the context of graded tasks which create a platform for dialogic education in the classes of mathematics. The empirical part presents the qualitative research aimed at identification and description of types of questions asked by students in the classes of mathematics oriented at productive culture of teaching and learning and subsequently at the analysis of the way teachers provide conditions for students´ learning by means of their questions in classes of mathematics. The data have been collected by an unstructured observation of students in educational communication and then by conducting semi-structured interviews with mathematics teachers in primary education. Based on the collected data, analysed within steps of grounded theory, recommendations for practice have been formulated and possibilities of further research of students´ questions have been discussed.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 66013
dc.date.submitted 2023-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
Marie_Pavelkova_Teze disertacni_prace_2023.pdf 4.208Mb PDF View/Open
pavelková_2023_dp.pdf 1.600Mb PDF View/Open None
pavelková_2023_op.pdf 935.5Kb PDF View/Open None
pavelková_2023_vp.pdf 649.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account