Zpracování vedlejších bílkovinných produktů z porážky drůbeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zpracování vedlejších bílkovinných produktů z porážky drůbeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Mrázek, Petr
dc.date.accessioned 2023-10-20T07:07:53Z
dc.date.available 2023-10-20T07:07:53Z
dc.date.issued 2017-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-195-5 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52461
dc.description.abstract Tato práce pojednává o možnostech využití vedlejších drůbežích produktů jako suroviny pro přípravu želatiny. Při porážce drůbeže a následném zpracování masa vzniká velké množství vedlejších živočišných produktů, např. kůže, kosti, hlavy a jiné, které jsou běžně zpracovávány v kafilériích na masokostní moučku a dále jako krmiva pro domácí mazlíčky. Jedná se o potenciální suroviny s vysokým obsahem bílkovin, zejména kolagenu, z něhož je možné připravit želatiny. Tradičními zdroji želatin jsou hovězí či vepřové kůže nebo kosti. Želatinu je možné rovněž vyrobit i z alternativních zdrojů, jako jsou kuřecí kůže nebo běháky. Odpad vznikající během zpracování drůbeže může být problematický vzhledem ke svému biologickému původu. Jeho minimalizace a transformace na upotřebitelné produkty je tedy velmi žádoucí. Příprava želatin z drůbežích vedlejších produktů zahrnuje několik fází. Nejprve je nutné surovinu rozemlít a odstranit doprovodné látky (pigmenty a nekolagenní bílkoviny), např. pomocí roztoků NaCl a NaOH. Další fází je separace tuků. K tomuto účelu je možné použít směs rozpouštědel, např. petrolether a ethanol. Následuje předúprava suroviny a extrakce želatiny. Běžně se využívá alkalická či kyselá předúprava; v této práci byl pro tento účel využit biotechnologický (enzymový) způsob z důvodu větší šetrnosti k životnímu prostředí. Extrakce želatin byla prováděna ve vodě při teplotách 40-80 °C po dobu 30-120 min. Množství enzymu během předúpravy suroviny bylo 0,2-0,8 %. Pro zlepšení efektivity procesu byly využity faktorové experimenty za účelem zjištění vlivu jednotlivých technologických faktorů na výtěžek a kvalitu želatiny. U připravených vzorků želatin z běháků, hlav a kůží byly stanoveny výtěžky a testovány funkční vlastnosti, z nichž nejdůležitější je pevnost gelu. Bylo dosaženo pevnosti gelu až 350 Bloom, což je hodnota převyšující běžné komerční želatiny vyrobené z hovězích či vepřových tkání. Také výtěžek želatiny byl poměrně vysoký (cca 40 %). Byly testovány další vlastnosti výnamné zejména pro potravinářský průmysl, jako např. viskozita, čirost, vaznost vody a tuku, emulzifikační či pěnotvorná kapacita a stabilita, tepelná stabilita gelu, teplota tání a gelace a mikrobiální kontaminace želatin. Výsledky studie ukázaly, že vlastnosti připravených želatin jsou srovnatelné, nebo v některých případech lepší, než vlastnosti komerčních želatin. Vyvinutý biotechnologický způsob přípravy želatin je konkurenceschopný k běžně používaným metodám v průmyslu. Želatina připravená z drůbežích vedlejších produktů může být alternativou k tradičním vepřovým či hovězím želatinám.
dc.format 52 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject běháky cs
dc.subject bíkovinný substrát cs
dc.subject biopolymer cs
dc.subject biotechnologie cs
dc.subject chemická denaturace cs
dc.subject drůbeží vedlejší produkty cs
dc.subject enzym cs
dc.subject extrakce cs
dc.subject faktorové experimenty cs
dc.subject funkční vlastnosti cs
dc.subject hlavy cs
dc.subject hydrolyzát cs
dc.subject inovativní proces cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject kůže cs
dc.subject lipoláza cs
dc.subject materiály III. kategorie cs
dc.subject pevnost gelu cs
dc.subject potravinářské aplikace cs
dc.subject proteáza cs
dc.subject předúprava cs
dc.subject tepelná denaturace cs
dc.subject tepelná stabilita cs
dc.subject tuk cs
dc.subject udržitelnost cs
dc.subject vedlejší živočišné produkty cs
dc.subject zpracování cs
dc.subject želatina cs
dc.subject animal by-products en
dc.subject biopolymer en
dc.subject biotechnology en
dc.subject chemical denaturation en
dc.subject collagen en
dc.subject enzyme en
dc.subject extraction en
dc.subject factorial design en
dc.subject fat en
dc.subject food applications en
dc.subject functional properties en
dc.subject gelatine en
dc.subject gel strength en
dc.subject heads en
dc.subject heat denaturation en
dc.subject hydrolyzate en
dc.subject innovative proces en
dc.subject lipolase en
dc.subject materials III. category en
dc.subject paw en
dc.subject poultry by-products en
dc.subject pre-treatment en
dc.subject processing en
dc.subject protease en
dc.subject protein substrate en
dc.subject skin en
dc.subject stomachs en
dc.subject sustainability en
dc.subject thermal stability en
dc.title Zpracování vedlejších bílkovinných produktů z porážky drůbeže
dc.title.alternative Processing of Poultry By-products from Slaughterhouses
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Lichovníková, Martina
dc.contributor.referee Sedláček, Tomáš
dc.date.accepted 2023-10-02
dc.description.abstract-translated This work deals with the possibilities of using poultry by-products as a raw material for the preparation of gelatine. Slaughter of poultry and processing of meat produces a large number of by-products, such as hides, bones, heads and others, which are commonly processed to meat-and-bone meal and as pet food. These are potential raw materials with a high protein content, especially collagen, from which it is possible to prepare gelatines. Traditional sources of gelatine are beef or pork skins and bones. Gelatine can be prepared from alternative sources, such as chicken skins or feet. Waste generated during poultry processing can be problematic due to its biological origin. Its minimization and transformation into value-adedd products is therefore highly desirable. The preparation of gelatine from poultry by-products involves several stages. First, it is necessary to grind the raw material and remove non-collagenous substances (pigments and non-collagenous proteins). This can be achieved using NaCl and NaOH solutions. The next stage is the separation of fats. A mixture of petroleum ether and ethanol solvents is appropriate for this purpose. This is followed by pre-treatment of the raw material and extraction of gelatine. Alkaline or acid pret-reatment is commonly used, but in this work a biotechnological (enzyme) method was used due to the greater environmental friendliness. Gelatine extraction was performed in water at temperatures between 40-80 °C for 30-120 min. The amount of enzyme at pre-treatment of the raw material was 0.2-0.8%. To improve the efficiency of the process, factorial experiments were used to determine the influence of individual technological factors on the yield and the quality of gelatine as well. The yields of the prepared chicken feet, head and skin gelatine samples were determined and the functional properties were tested; the most important quality indicator is the strength of the gelatin gel. The gel strength of up to 350 Bloom was achieved, which is a higher value than conventional commercial bovine or porcine gelatines have. The yield of gelatine (approx. 40 %) was relatively high. Properties of particular importance to the food industry were tested, such as viscosity, clarity, water and fat binding, emulsifying or foaming capacity and stability, thermal stability of the gel, melting and gelling temperature, and microbial contamination of gelatines. The results of this study showed that properties of prepared gelatines are comparable or in some cases better than the properties of commercial gelatines, which means that the biotechnological method of gelatine preparation is competitive with commonly used methods in industry, and gelatines prepared from poultry by-products may be an alternative to traditional pork or beef gelatines.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 66023
dc.date.submitted 2023-06-22


Files in this item

Files Size Format View Description
Petr_Mrazek_Teze_disertacni_prace_2023.pdf 3.324Mb PDF View/Open
mrázek_2023_dp.pdf 1.631Mb PDF View/Open None
mrázek_2023_op.zip 843.7Kb application/zip View/Open None
mrázek_2023_vp.pdf 620.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account