Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně

Show simple item record

dc.contributor.author Owusu Yeboah, Adwoa Yeboaa
dc.date.accessioned 2024-02-05T14:23:47Z
dc.date.available 2024-02-05T14:23:47Z
dc.date.issued 2023-08-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-225-9 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54622
dc.description.abstract V posledních třech desetiletích vzrostly obavy o udržitelnost Země a jejích zdrojů. Nedojde-li k zavedení drastických změn, organizace i jednotlivci nadále varují před rizikem pro život. Z tohoto důvodu jsou také malé a střední podniky vybízeny, aby do svých obchodních praktik začlenily udržitelnost, proto udržitelné podnikání. Pro mnohé je toto očekávání pochopitelné, protože stávající důkazy naznačují, že kolektivní účinek činností malých a středních podniků má na Zemi podobné škodlivé účinky jako velké podniky. Existuje spousta strategií pro zavádění udržitelného podnikání. Nicméně, řada výzkumných pracovníků navrhuje obchodní modely udržitelnosti (OMU) jako nejúčinnější prostředek, pomocí kterého mohou obchodní organizace dosáhnout udržitelnosti nebo zlepšit svou výkonnost v této oblasti. Záměrem tohoto konceptu je, aby firmy do všech svých procesů plně zahrnovaly hlediska a příslušná opatření udržitelnosti. Tím, že je firma zahrne od fáze vývoje produktu až do okamžiku, kdy se tento produkt dostane ke konečnému uživateli, firma přijímá udržitelnost jako součást svých dlouhodobých cílů. Tento přístup je zcela odlišný od současné situace, kdy se většina firem snaží dosáhnout udržitelnosti investováním do vybraných aktivit nebo projektů. Tato disertační práce zkoumala pomocí kvantitativních metod možné důsledky zavedení OMU v malých a středních podnicích v Ghaně. Hlavním cílem bylo zjistit, jak manažeři a vlastníci firem vnímají přímé a nepřímé dopady implementace OMU. Práce má čtyři výzkumné otázky (a cíle) a 12 hypotéz. Pomocí dotazníku byla data pečlivě shromážděna a poté důkladně analyzována statistickými technikami na deskriptivní testy, testy spolehlivosti a validity, testování hypotéz (přímé a nepřímé vztahy) a síly a účinky vztahů. Vše bylo zpracováno pomocí dvou softwarů, Microsoft Excel a SmartPls 3. Bylo zjištěno, že respondenti vnímali silný přímý vztah mezi nezávisle proměnnými a závisle proměnnou. Podobně bylo vnímáno, že připravenost trhu (moderátorská proměnná) měla vliv na přímý vztah, i když slabý a nevýznamný. Mediátorská proměnná však neměla na vztah žádný vliv. Z těchto zjištění se rozvinula rozsáhlá diskuse zahrnující i současnou literaturu. Výsledkem bylo propojení a začlenění této práce mezi související díla. Z diskuzí navíc vyplynuly i některé teoretické a praktické důsledky. Závěrem byly poskytnuty návrhy pro budoucí studie týkající se proměnných.
dc.format 47 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obchodní modely udržitelnosti cs
dc.subject výkonnost malých a středních podniků v oblasti udržitelnosti cs
dc.subject připravenost trhu cs
dc.subject hnací síly obchodního případu cs
dc.subject vytváření hodnoty cs
dc.subject návrh hodnoty cs
dc.subject Business Models for sustainability en
dc.subject SMEs? sustainability performance en
dc.subject Market readiness en
dc.subject Business case drivers en
dc.subject Value creation en
dc.subject Value proposition en
dc.title Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně
dc.title.alternative Consequences of incorporating sustainability business models into operations of small and medium-sized firms in Ghana
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.contributor.referee Potkány, Marek
dc.date.accepted 2024-01-25
dc.description.abstract-translated Concerns about the sustainability of the earth and its resources have grown over the last three decades. Individuals and organizations continue to warn about the risk to life if drastic changes are not instituted. For this reason, Small and Medium Enterprises are encouraged to incorporate sustainability into their business practices, hence, sustainable entrepreneurship. For many, this expectation is reasonable because evidence suggests that the collective effect of SMEs? activities has a detrimental impact on the earth, exactly like large firms. There are some strategies for implementing sustainable entrepreneurship. However, many researchers suggest business models for sustainability (BMfS) as the most effective way business organizations can achieve or enhance their sustainability performance. The goal of this concept is for firms to include sustainability considerations and actions in all their processes fully. Here, the firm embraces sustainability as part of its long-term goals by including it from the product development stage to the point when it gets to the final user. This approach differs from the current situation, where most firms try to achieve sustainability by investing in selected activities or projects. With the aid of quantitative methods, this thesis studied the possible consequences of implementing BMfS in Ghana among SMEs. To main aim was to ascertain the perceptions of managers and owner-managers about the direct and indirect effects of implementing BMfS. The thesis has four research questions (and objectives) and 12 hypotheses. Data was carefully collected using a questionnaire and then thoroughly analysed with statistical techniques into descriptives, reliability and validity tests, hypotheses testing (direct and indirect relationships), and the strengths and effects of the connections. All these were achieved using two software, mainly Microsoft Excel and SmartPls 3. It was found that there the respondents perceived that was a strong direct relationship between the independent variables and the dependent variable. Similarly, it was perceived that market readiness (the moderator variable) impacted the direct connection, albeit weak and insignificant. However, the mediator variable did not have any effect on the relationship. From the findings, a thorough discussion involving the extant literature ensued. This resulted in connecting and positioning the work with related works. Additionally, some theoretical and practical implications were also realised from the discussions. Finally, suggestions for future studies relating to the variables were also provided.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 66384
dc.date.submitted 2023-10-15


Files in this item

Files Size Format View Description
Adwoa_Yeboaa_Owusu_Yeboah_Summary_Thesis_2024.pdf 3.300Mb PDF View/Open
owusu yeboah_2024_dp.pdf 1.449Mb PDF View/Open None
owusu yeboah_2024_op.pdf 671.5Kb PDF View/Open None
owusu yeboah_2024_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account