Sdílení tepla při výrobě plastových desek a folií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sdílení tepla při výrobě plastových desek a folií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blaha, Antonín
dc.contributor.author Hrbáček, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:15:06Z
dc.date.available 2010-07-13T15:15:06Z
dc.date.issued 2006-09-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/940
dc.description.abstract Ačkoliv epoxidové pryskyřice patří mezi nejdůležitější reaktoplastické materiály, jejich zpracování přináší stále řadu problémů. Jedním z nich jsou obtížně nastavitelné technologické parametry. Ty musejí být nastaveny tak, aby na jednu stranu nedošlo k tepelné degradaci výrobku a na druhou stranu, aby byl výrobek dostatečně vytvrzen. V praxi se provádí stanovení těchto parametrů nejčastěji metodou pokus - omyl. Byla tedy snaha nalézt sofistikovanější postupy s ohledem na nově patentovanou technologii nízkotlakého lisování Letoxit Foil technologii. Její podstata spočívá v ukládání vrstvy výztuže a vrstvy polymeru o definované tloušťce do kompozitu. Je zde i možnost vložit jádrový materiál - voštinu, což ostatní technologie nízkotlakého lisování neumožňovaly. Byl zvolen přístup přímého i nepřímého modelování procesu. Přímé modelování bylo prováděno laboratorně a výsledky byly zpracovány metodou ortogonálního plánování experimentu. Tento postup určil vliv teploty a času vytvrzování na výsledné vlastnosti vybrané série šesti materiálů. Výsledky budou aplikovány při nastavování technologických parametrů. Dále bylo provedeno nepřímé modelování rozborem přibližného matematického modelu vytvrzování. Tento matematický model vychází z fyzikálně-chemické podstaty dějů, které probíhají. Tyto děje jsou simultánní sdílení tepla vedením a chemická reakce. Z analytického řešení tohoto přibližného modelu a z bezrozměrných kriterií po chemicko inženýrské analýze modelu vyplynulo, že lze určit kvantitativní vliv jednotlivých parametrů ovlivňujících proces. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Kompozit cs
dc.subject epoxidová pryskyřice cs
dc.subject LF technologie cs
dc.subject matematický model vytvrzování cs
dc.subject Composite en
dc.subject epoxy resin en
dc.subject LF technology en
dc.subject mathematical model of curing en
dc.title Sdílení tepla při výrobě plastových desek a folií cs
dc.title.alternative Heat Transfer at Plastic Boards and Foils Manufacturing en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2006-10-27
dc.description.abstract-translated Epoxy resins belong among the most important thermosets. Nevertheless, their processing is still accompanied by lots of problems. One of them is represented by hardly adjustable technological parameters. Product must be cured sufficiently, on the other hand thermal degradation must not arise. For these parameters determination a method of trial-error is used. Thus there appeared an effort to find more sophisticated procedures with regard to lately patented technology of low pressure pressing - Letoxit Foil Technology. The principle of this technology is based on a layer of reinforcement and a layer of polymer of defined thickness put into the composite. There is also a possibility to insert the core material which was not possible at other technologies. A method of direct and indirect mathematical modelling was chosen. The direct modelling was made in laboratory and results were processed by the method of planned experiment. This technique determined the influence of temperature and time of curing on the final properties of the chosen set of six materials. The results will be applied at technical parameters setting. Further, the indirect modelling was done by analysis of approximate mathematical model of curing. This mathematical model results from physically - chemical processes fundamental which run. These processes are simultaneous conduction heat transfer and a chemical reaction. From the analytical solution of this approximate model and from the non-dimensional criteria arose that it is possible to determine a quantitative influence of separate parameters having effect on the process. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4586
dc.date.assigned 2003-09-01


Files in this item

Files Size Format View
hrbáček_2006_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
hrbáček_2006_op.zip 279.3Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account