Použití dvourozměrných kódů v praxi.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Použití dvourozměrných kódů v praxi.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Šošolík, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:54:38Z
dc.date.available 2010-07-18T04:54:38Z
dc.date.issued 2009-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10422
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vypracovat komplexní studii, která shrnuje současné poznatky o dvourozměrných kódech. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části je popsána problematika dvourozměrných kódů, důvody jejich vzniku, vývoje a vyuţití. Praktická část se z větší míry zabývá mobilním taggingem. Kde jsou charakterizovány jednotlivé 2D kódy a programy pro generování a čtení kódů mobilním telefonem. Tyto aplikace jsou následně podrobeny testování, jehoţ výsledky jsou vyuţity při návrhu konkrétního vyuţití kódů v praxi. Další kapitola je věnována průmyslovému označování, kde je uvedeno kromě základního seznámení také doporučení pro volbu snímacího zařízení. Závěr praktické části patří příkladům a zhodnocení vyuţití dvourozměrných kódů v ČR a ve světě. cs
dc.format 83 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5681524 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject two-dimensional codes en
dc.subject Aztec code en
dc.subject BeeTagg en
dc.subject Data Matrix en
dc.subject QR code en
dc.subject MS Tag en
dc.subject generators en
dc.subject readers en
dc.subject mobile phones en
dc.subject tagging en
dc.subject dvourozměrné kódy cs
dc.subject Aztec kód cs
dc.subject BeeTagg cs
dc.subject Data Matrix cs
dc.subject QR kód cs
dc.subject MS Tag cs
dc.subject generátory cs
dc.subject čtečky cs
dc.subject mobilní telefony cs
dc.subject značkování cs
dc.title Použití dvourozměrných kódů v praxi. cs
dc.title.alternative Use two-dimensional codes in practice. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Roman cs
dc.date.accepted 2009-06-18 cs
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to draw up a complex study, which compiles present findings about two-dimensional codes. The document is divided into two main parts. The first part is focused on problems of two-dimensional codes, reasons of their creation, development and usage. Practical part deals mainly with mobile tagging. I described individual 2D codes and programs for generating and reading the codes via cell phone. These applications are tested and the testing results are used for proposal of concrete usage of the codes in the praxis. Next chapter is attended to industrial tagging, where I mentioned in addition to basic familiarization also recommendations for selection of reader. The conclusion of the practical part belongs to examples and evaluation of usage of two-dimensional codes in the Czech Republic and worldwide. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11364
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šošolík_2009_bp.pdfBlocked 5.418Mb PDF View/Open
šošolík_2009_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
šošolík_2009_op.doc 282Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account